Magisterský navazující studijní program

N-IMB-P Inženýrská mechanika a biomechanika
Garant programu: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou pro přijetí je
- Úspěšně dokončené bakalářské studium odpovídajícího technického směru, aby bylo možno naplnit profil absolventa programu Inženýrská mechanika a biomechanika.
- Úspěšné zvládnutí obecné i programové části přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia FSI VUT v Brně. Obě části mají rozsah odpovídající rozsahu učiva v bakalářském studiu. Prominout lze pouze obecnou část přijímací zkoušky – bližší informace k prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny v každoročně vydávané směrnici stanovující pravidla pro přijímací řízení do magisterských programů.
Studium přímo navazuje na obecný bakalářský program FSI VUT v Brně B-STI Základy strojního inženýrství, případně na obdobné programy dalších škol technického zaměření.

Pokračování ve studiu je možné na FSI VUT v Brně na doktorském programu D-IME Inženýrská mechanika, případně též na obdobných programech jiných škol technického zaměření.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán s charakteristikami studijních předmětů.
Program: N-IMB-P Inženýrská mechanika a biomechanika - navazující magisterský dvouletý
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

BIO Biomechanika  bez zaměření 21

    22

IME Inženýrská mechanika  bez zaměření 21

    22