Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Knihovna.

Záhy po zřízení české vysoké školy technické v Brně objevila se potřeba všeobecné technické knihovny, která by v sobě soustřeďovala knihy a časopisy společné více odborům, a zejména aby poskytovala studujícím literaturu ku studiu potřebnou. Při zdejší německé technice existovala ovšem již ode dávna podobná knihovna a bylo by bývalo s jistými vyhodami, kdyby se dala stará tato knihovna upraviti pro obě vysoké školy, tak asi, jako jest tomu dosud v Praze. Knihovna taková mohla by při větší dotaci, nežli mají nyní knihovny ústavů jednotlivých, soustřediti daleko větší počet nákladných děl a časopisů. Ovšem nelze popříti, že by se na druhé straně vyskytly obtíže, které by byly dosti závažné, obtíže, jakýmí trpí technická knihovna pražská; zejména vzdálenost obou ústavů od sebe byla by velice na překážku. K tomuto způsobu řešení nedošlo, a tak obdržela česká vysoká škola technická hned v druhém roce svého trvání, ministerským výnosem ze dne 9. srpna 1900 knihovnu samostatnou na jejíž prvé zařízení byl vedle pravidelné roční dotace 5000 kor. povolen obnos 35.000 korun, splatných v pěti po sobě jdoucích letech. Jako na jiných vysokých školách určeny byly i zde immatrikulační taxy studujících ve prospěch knihovny. Knihovna spravována byla z počátku sborem professorským, avšak již od 1. května 1901 bylo při ní systemisováno místo úředníka knihovního, který byl správou knihovny pověřen a kterému byl hned od počátku přidělen sluha knihovní. Od roku 1908 zvýšena byla dotace knihovní na 6000 korun a roku 1909 ustanoven byl při knihovně druhý výpomocný sluha. Výnos tax immatrikulačních byl roku 1910 2280 korun.

Knihovna zařízena byla v květnu roku 1901 v místnostech, které byly najaty v Augustinské ulici č. 18. Jeden ze dvou bytů, ve kterých se měla knihovna umístiti, upravil se na skladiště knihovní a obsahoval též čítárnu professorů, druhý, vedlejší, byt pojal čítárny studujících a úřadovny. Studentská čítárna měla zde místo pro 28 čtenářů, professorská pro 8. Místností ty nebyly ovšem ty nejvhodnější, musely však postačiti po celých těch devět let, co se knihovna nacházela v provisoriu. Byly hojně navštěvovány: roku 1909 bylo zde na příklad půjčeno 9509 knih ve více nežli 13300 svazků. - Zde položen byl základ ku nynějšímu stavu kníhovny. Zakoupena zakladní díla a předplaceny časopisy. Samozřejmě se mohlo příhlížeti jen ku nejnovější literatuře. Na zakupování starších, namnoze stále cenných děl a na doplnění důležitých časopisů nedalo se prozatim mnoho pomýšleti a přišly v tom ohledu velice vhod mnohé vzácné dary, jimiž knihovnu příznivci vysoké školy technické obmyslili. Mezi jinými vytknouti možno dary král. české společnosti nauk, České akademie věd a uměni, veliký odkaz dvorního rady prof. Kořístky, dar p. vrchn. inž. Vovsa, z Moravské Ostravy, p. generalmajora ze Sternecku, p. MUDra. Franze z Rosic a jiné. Také zakoupením knih z pozůstalosti prof. Vojt. Šafaříka dostalo se do knihovny mnohé vzácné starší dílo. Co se moderní literatury týče, možno říci, že knihovna naše dohonila za těch deset let, co trvá, dostatečně knihovny starých vysokých škol technických v Rakousku, které jsou, vyjma ovšem školu vídeňskou, relativně podobným způsobem dotovány. O výběru knih z jednotlivých odborů rozhodovali vždy specialisté, professoři příslušných odborů při zdejši vysoké škole a nelze pochybovati, že jest docela případný. Ovšem jest to, vzhledem ku obrovské dnešní literární produkci právě jen výběr; na docílení úplnosti byto by třeba dotací daleko většich.

V nové budově jest knihovně vykázána pravá část parteru a podzemí na téže straně budovy. Hlavní částí budovy jest skladiště knih, které zaujímá v podzemí tři místnosti po dvou etážích, oddělených od sebe skleněným stropem, v parteru pak jednu místnost podobným způsobem rozdělenou. Z části má tudíž skladiště, ve kterém jsou knihy uloženy na železné konstrukci (dodala českomoravská strojírna), čtyři etáže nad sebou. Jednotlivé etáže jsou spojeny vedle schodiště vytahovadlem na knihy. Dvéře, které do nich z chodeb a z ostatní knihovny vedou, jsou železné, mimo to jest i hydranty a požárními automaty postaráno o zabezpečení knihovny proti ohni. Skladiště, které stačí na velkou řadu let, obsahuje nyní 7530 knih ve 12.373 svazcích. Knihy jsou uspořádány dle t. zv. numerus currens, bez ohledu na odbory a jsou vesměs vázány; na hřbetě jsou opatřeny vtišteným řadovým číslem, které jest uvedeno též na jich titulním listě a uvnitř desek větších knih vlepeno jest „ex libris”, které pro knihovnu naši nakreslil někdejší professor naší vysoké školy Schwaiger. Pro větši formáty jest ve skladišti reservována nejdolejší řadá polic, a mimo to jsou zde pro knihy formátů mimořádně velkých při jedné stěně zvláštní široké police. Bezprostředně ke knihovnímu skladišti přiléhá manipulační místnost, kde se připravují knihy do vazby k zařazení a ku vypůjčení. V ní jest malá příruční knihovna, obsahující výběr příruček a slovníků, které jsou stále po ruce a které se domů nepůjčují. Odsud se vydávají knihy okénkem do sousední čítárny. Čítárna tato - jest to velká šestioknová místnost - jest určena pro posluchače naší vysoké školy. Prozatím v ní jest u devíti stolů misto pro 54 posluchačů, bude však příště možno upraviti ji i pro větší počet návštěvníků. Zaujímá pravý roh hlavní budovy do předu. Druhé dvě čítárny umístěny jsou v zadní časti pravého křidla. Jest to čítárna pro externí návštěvníky z odborných kruhů s místem pro osm čtenářů a velká čítárna professorů, docentů, konstruktérů a assistentů. V této poslední vykládaji se ve skříních nově došlá čísla 114 časopisů, které knihovna předplácí neb darem dostává. Úřadovna správce knihovny umístěna jest rovněž v zadním křídle vedle jmenovaných právě čítáren. V ní jsou lístkové abecední a odborové katalogy celé knihovny, seznamy přírůstků, bibliografické pomůcky atd., kterých zde možno použiti. Jinak používají navštěvníci knihovny katalogů tištěných, vyložených ve všech čítárnách, neb příručních katalogů odborových, obsahujících nový přírůstek knihovny od vytištění katalogů, které jsou umístěny na zvláštním stole při vchodu do čítárny studentů. Úřadovna ta jest spolu zasedací síní kuratoria knihovního, sestávajícího ze členů sboru professorského, které ma odborný dozor nad knihovnou. Druhá úřadovna určena jest pro výpomocného úředníka knihovního (praktikanta) a jest v předu hned vedle čítárny studujících. Rozsáhlá předsíň knihovny upravena jest v šatnu pro navštěvníky čítárny studentské. Knihovna jest přístupná dopoledne ve všední dny od 9. do 12., v neděli od 9. do ll. hodiny. Odpoledne jen ve všední dny, a to v zimnich měsících od 5. do 8., v letních měsících od 4. do 7. hodiny.