Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Ústav obecné i theoretické nauky o strojích.

Ústav obecné i theoretické nauky o strojích, řízený prof. Ing. Zdeňkem Elgerem z Elgenfeldu,, má vedle sklepní místnosti dříve zmíněné, místnosti v přízemí a mezipatře v jihovýchodní části budovy.

Místnosti přidělené ústavu obecné a theoretické nauky o strojích v budově strojní určeny jsou hlavně pro laboratorní vyšetřování plynových motorů a strojů chladících, jichž provoz v budově vyučovací jest možným. Též nalézá se tu laboratoř ku zkoušení paliv.

Ve velké laboratoři o 100 m2 v přízemí jsou dosud postaveny následující stroje a přístroje k laboratornímu vyšetřování upravené.

Körtingův motor osmikoňský, dodaný První brněnskou strojírnou, způsobilý výměnou částí pro pohon svítiplynem, plynem nassávaným, benzinem, lihem i petrolejem.

Motor Güldnerův o 15 k. silách, dodaný Pražskou akciovou strojírnou. Týž zařízen jest pro plyn nassávaný, výměnou části muže však pracovati i jako motor Bronsův surovou naftou.

Benzinový motor automobilový šestikoňský firmy Laurin & Klement za účelem zkoušek jest pevně na základ uložen.

3 plynoměry, mokré i suché, s příslušnými regulátory tlaku pro měření spotřebovaného plynu i vzduchu.

2 kalorimetry Junkersovy pro plyny výfukové k určení ztrát. Odměrky na vodu chladící.

Elektrická brzda, dodaná firmou Bartelmus, Donát & spol. v Brně, podobně jako i brzdy pasové umožňují libovolné zatížení motorů.

Chladící stroj vzdušný pro pohon řemenem, s příslušným generatorem k výrobě ledu, zhotovený v dílně ústavu a se zmíněným již Körtingovým motorem přenesený z bývalých provisorních místností, kde již r. 1903 strojů těch ku cvičení se používalo.

Nástěnná transmisse.

Potrubí uložena vesměs pod podlahu, jsou veskrze snadno přístupná a kryta žebrovaným plechem.

Upínací desky, těžké, do základů zapuštěné a určené k vyzkoušení strojů zaslaných z praxe.

K tomuto účelu jest k disposici městský proud i proud z akkumulatorové baterie až do 40 k. sil.

V sousední místnosti generatorové, taktéž v přízemí, umístěn jest generator systemu Pintschova pro plyn nassávaný. Za účelem přesnosti měření spotřeby paliva a k vůli zkrácení doby pokusů postaven tu celý generator přímo na váhu.

Stanice ku cejchování indikatorových per dle příslušných norem na tah i na tlak nachází se nad místností generatorovou v mezipatře.

V sousedství pracovny professorovy jest laboratoř kalorimetrická o 60 m2. Tato opatřena jest: třemi stoly laboratorními se zavedením vody, plynu a elektrického proudu, úplným zařízením pro kalorimetrické určení výhřevnosti paliv pevných, úplným zařízením pro určení výhřevnosti paliv kapalných i plynných kalorimetrem Junkersovým, úplným zařízením pro elementarný rozbor paliv a třemi přístroji analysačními rozličných systemů, k vyšetřování kouřových plynů topenišť i výfukových plynů motoru z laboratoře v přízemí.

Za tím účelem a k vůli snadnému dorozumění spojeny jsou obě laboratoře schodištěm, telefonicky, hodinami elektrickými i potrubími k odssávání plynů hnacích i výfukových.

Popsaným zařízením lze u všech strojů určiti úplnou bilanci tepla, užitečnou práci i velikost veškerých ztrát jednotlivě a sledovati příčiny ztrát těch a závislost jich na bohatosti směsi, velikosti kompresse, zapalování atd.

Přednáškám a počtářskému zpracování výsledků zkoušek získaných měřením v laboratořích slouží přednášková síň přiléhající k laboratoři kalorimetrické. Posluchárna tato zařízena jest pro 42 posluchačů, opatřena stropním osvětlením žárovkovým, elektrickým pohonem zatemňovacích záclon okenních, projekčním přístrojem k promítání obrazu ze sousední laboratoře kalorimetrické, kterouž lze rovněž zatemniti.

Sbírky měřících přistrojů, jimiž jest ústav vystrojen k pozorování a měření na strojích, jako jsou rozličné typy počítadel, tachografů, indikatorů, reduktorů, přesných teploměrů, elektrických pyrometrů a j. umístěny jsou rovněž v mezipatře ve dvou místnostech.

Zde nachází se i pracovny professora a konstrukteura.

Příruční dílna strojnická, sloužící k provádění oprav i k hotovení pomocných přístrojů nutných často i mezi zkouškami samými, umístěna jest v přízemí vedle velké laboratoře a opatřena dvěma soustruhy, vertikalným strojem vrtacím, tříkoňovým elektromotorem, výhní, ventilatorem taktéž elektricky hnaným, kulovým mlýnem k pulverisování zkoušených paliv a j. pomůckami.

Fotografické atelier k hotovení diapositivů pro projekce a k fotografické reprodukci výkresů, jakož i skladiště technických potřeb, olejů, benzinu, paliva pro generator jest konečně v přízemí v sousedství místnosti generatorové a v místnostech sklepních.

Účelem přednášek v ústavu tomto konaných pro odbor stavebního a kulturního inženýrství jest podati zásady konstrukce a kritický přehled hlavních strojů v inženýrské praxi užívaných, by absolventi dovedli posouditi přednosti a výhody toho kterého systemu v daném případě proti systemu jinému.

Specielní přednášky pro odbor inženýrství strojního a elektroinženýrství vztahují se k výpočtu parních strojů, kotlů, topenišť, k výpočtu motorů plynových, benzinových, naftových, jakož i k určení kompressorů a strojů pro chlazení umělé.

Účelem povinného praktika, kteréž přednášky provází, v laboratořích ústavu a v hlavní strojovně se koná, jest umožniti posluchačům, by z vlastního názoru a výcvikem již na škole osvojili si pro vyšetřování strojů těch v praxi nezbytnou znalost v určování jich výkonnosti a oekonomie indikováním, brzděním, kalorimetrováním, analysou kouřových plynů, topícími a konsumními zkouškami a by již na škole cvičili se zacházeti s měřícími přístroji technické praxe a dovedli jich pomocí rozličné nedostatky strojních zařízení vyhledati a je odstraniti.

K provedení této úlohy nemá sice ústav k disposici tak velkolepých zařízení jakými vládnou stolice ústavů zahraničných, vypravení jeho musilo díti se dle programu daleko skrovnějšího, postupně rok od roku, jak dovolovaly to poměrně nepatrné prostředky, pokud však provedení původního programu bylo již umožněno, vyhovuje zařízení ústavu veškerým moderním potřebám.

Vedle cvičení na strojích v laboratoři ústavu dříve popsaných budou konati se též v praktických cvičeních osnovou předepsané zkoušky topící a odpařovací na parních kotlích o 68 m2 a 65 m2 topné plochy a zkoušky konsumní ve vyšetřování výkonnosti a spotřeby páry indikováním na kompoundním parním stroji o 120 k. silách v hlavní strojovně.

V nynější době jest ústav obecné a theoretické nauky o strojích vypraven pro zkoušení motorů plynových, parních strojů a kotlů i k vyšetřování paliv. Aby mohl ústav ve všech směrech stejným způsobem dostáti úkolu osnovou jemu vytknutému, bude zapotřebí v nejbližší době opatřiti jej ještě některými typy strojů chladících s příslušným pomocným zařízením měřícím, jak dle stávajícího programu jest proponováno.