Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Ústav stavby strojů I.

Správcem ústavu jest prof. Ing. Leopold Grimm. V I. poschodí strojní budovy nalézají se místnosti stolice stavby strojů I. běh, a sice pracovny professora a konstruktéra, posluchárna, dvě rýsovny a sbírky. Všechny tyto místnosti mají společnou chodbu, kde vystavena jest vždy přístupně část strojů a modelů ze sbírek. Jsou to zejména rozváděcí a oběžná kola turbín různých systémů s namnoze složitými tvary lopatek, dále ložiska, spojky a různé transmisní části, vzorky řemenových spojení lan, velké diagramy a fotografie. V posluchárně jsou umístěny vitriny s výkresy, diagramy a fotografiemi. Malá laboratoř stavby strojů I. běhu nalézá se v přízemí a jest zařízena hlavně pro pokusy s ložisky, šrouby, šroubovými a jinými koly, centrifugálnými čerpadly, ventilátory a podobné pokusy, nevyžadující velké síly a nákladu. Za tím účelem jest zaveden do laboratoře elektrický proud stejnosměrný k pohonu elektromotoru o výkonnosti 5 k. s. Později bude opatřen druhý silnější motor na proud střídavý. Na přenosném stolku jsou upraveny elektrické měřicí přístroje. K měření síly slouží mimo jiné přístroje transmisní dynamometr. K pokusům doběhovým opatřeny dva setrvačníky s příslušným hřídelem a uložením. Dvěma prozatímními menšími plechovými reservoiry, jichž bylo již dříve užito k podobným pokusům, měří se množství vody a rtuťovými manometry, upravenými na zdích místnosti tlak při pokusech s centrifugálnými pumpami. K pokusům s ventilatory slouží 3 ventilátory na nízký, střední a vysoký tlak s příslušnými plechovými troubami a šoupátky. Zkoušené stroje připevní se na litinové desky s rýhami zapuštěné do betonové podlahy. Část laboratoře, oddělená od ostatní místnosti dřevěnou stěnou, adaptována na příruční dílnu laboratorní. Pokusy s vodními motory, vyžadující větších a zvlášť upravených místností a strojů a většího nákladu mají se konati v projektované strojní laboratoři vedle přečerpací stanice.


Ústav pro stavbu strojů II.

Správcem ústavu jest prof. Ing. Jan Zvoníček. Zařízení ústavu odpovídá programu přednášek, obsahujícímu stavbu parních strojů, parních turbin, kotlů, pístových pump, kompressorů, dmychadel, strojů výtažných a vodotažných. Ku doplnění přednášek slouží jednak konstruktivní cvičení, ve kterých posluchači za dozoru professora a konstruktéra provádějí výpočty a návrhy strojů, jakož i konstruktivní výkresy součástí, ve shodě s programem přednášek, jednak cvičení v budoucí laboratoři, jimiž získati se má jasnějšího názoru o funkci strojů i jednotlivých orgánů a nabýti jisté, pro praxi nevyhnutelně nutné zběhlosti v kontrole a posuzování konstrukce, provedení a sestavení strojů. Poněvadž návrhy na novostavbu vypracovány byly ještě v době, kdy neuznávala se na rozhodujících místech potřeba strojních laboratoří, nedostalo se také ústavu pro stavbu strojů II. vhodných místností k tomuto účelu a vyhražena mu byla pouze jedna menší místnost v přízemí. Ústav sám umístěn jest ve druhém patře a sestává z pracoven professora a konstruktéra, malé předsíně, posluchárny a rýsovny, s níž sousedí místnost pro sbírku. Sbírka jest spojena s přízemní laboratoří výtahem elektrickým, sloužícím pro dopravu předmětů pro cvičení a pokusy v laboratoři.

Sbírka modelů obsahuje součásti parních strojů, armatury uzavírací a pojišťovací, mazací přístroje, direktní regulátory různých konstrukcí, upravené většinou pro pokusy v laboratoři, dále kinematické modely nejdůležitějších druhů rozvodů k parním strojům, z kompletních strojů pak napájecí pumpu parní, pulsometr, kompressor jednoduchý, kompressor stupňový a turbínu Lavalovu. Provedení předmětů těchto odpovídá většinou provedení skutečných strojů; pouze velké modely jmenovitě frémy, zhotoveny jsou ze dřeva, jiné pak, jako armatury, jsou z části proříznuty, aby usnadnil se tím názor a byla patrna úprava vnitřních detailů. Kinematické modely rozvodů byly zhotoveny postupně v ústavu. Dále obsahují různé opotřebení součástí parních strojů a pump, zejména poškozený plamenec vlnitý parního kotlu, těleso Schwoererova přehřívače a prasklé měděné koleno z parovodu.

Přízemní laboratoř mohla býti projektována pouze pro pokusy, které nevyžadují páry vyššího tlaku, aniž značnější spotřeby práce neb vody. Navržena jsou především tato zařízení:

a) ku zkoušení uzavíracích přístrojů, ventilů, šoupátek, kohoutů s ohledem na hydraulické odpory při průtoku vody;

b) ku zkoušení a studování poměrů při samočinných ventilech pístových čerpadel, sestávající z differenciální pumpy, hnané elektromotorem a opatřené ventilovými komorami s ventily různé konstrukce;

c) podobné zařízení se samočinnými ventily kompressorů;

d) zařízení ke zkoušení regulátorů, při němž regulátor prostřednictvím vhodného převodu působí na zrychlení pohybu podobně jako regulátor spojený s motorem;

e) zařízení k vyšetřování poměrů při průtoku páry lopatkami parních turbín, upravené především pro pokusy s parou nízkého tlaku z parního topení; zařízení toto bude možno přenésti do strojovny, kde mohou se prováděti pokusy i s parou vysokého napětí.

Poněvadž nedostatek páry o vyšším tlaku a motorické síly, jakož i malé rozměry místnosti nedovolují vyvinouti laboratoř v plném rozsahu, jak by bylo potřebí, voleno jest navržené zařízení tak, aby jím objasnily se především obtížnější partie učebné látky a umožnila pozorování, která se na úplných strojích dají méně snadno prováděti. Doplnění této laboratoře tvořiti bude jednak strojovna s kotelnou, jejíž parní stroj a pumpa jsou upraveny pro pokusy, jednak příští společná laboratoř strojního odboru, o jejíž zařízení sbor professorský usiluje. Dokončením strojovny a kotelny umožněna jsou také cvičení v obsluze strojního zařízení, která budou pořádána s posluchači ve skupinách a budou cenným doplňkem cvičení konstruktivních a laboratorních.