Obrábění na CNC strojích (FSI-HNC-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Výuka moderních technologií CNC obrábění. Programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D,
ShopMill, ShoTurn. Programování řídicího systému Heidenhain iTNC530.
Implementace odborné terminologie v anglickém jazyce. Vyšší uplatnění absolventů ve výrobní praxi.
Výstupy studia a kompetence:
Získání znalosti technologie výroby na CNC obráběcích strojích.Určení optimálního výrobního postupu a pracovních výkonů.Získání schopnosti řídit obráběcí stroje se systémy Sinumerika 810D/840D a Heidenhain iTNC530.
Aplikace znalosti anglického jazyka.
Prerekvizity:
Velmi dobrá znalost předmětu Výrobní technologie II, Technologie výroby a Počítačové podpory technologie zvláště části obrábění.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na základy CNC technologie obrábění. Posluchači získají přehled obrobitelnosti běžných technických materiálů. Přehled určování řezivosti nástrojů. Základní rozdělení a aplikace řezných materiálů. Optimalizace CNC strategie obrábění. Volby řezných podmínek a základních technologických výpočtů. Základní přehled forem a mechanismů opotřebení řezných nástrojů. Eliminace nepříznivých průběhů opotřebení.
Přehled obvyklého vybavení CNC strojů. Upínače obrobků, nástrojů, jejich nastavování a seřizování. Specifikace technologického postupu pro výrobu na CNC strojích. Způsoby tvorby CNC programů pro Sinumerik 840D/Heidenhain iTNC530, jejich odlaďování.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky pro zápočet:
Aktivní účast ve cvičení, úspěšné zpracování řešených úloh nebo dílčího projektu, zaměřeného na probíranou látku, absolvování odborných a znalostních testů (nad 50%). V odůvodněných případech může být zadáno po dohodě s vyučujícím individuální zadání nebo jinak formulovaná úloha.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená. Povinná prezence ve všech cvičeních a laboratorní výuce. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná).
Absolvování studia podle charakteru tématiky (laboratoř/učebna).
Nahrazení v jiných cvičeních nebo samostatná práce na zpracovávané téma. Hodnocení aktivity ve výuce (laboratoř/učebna).
Úspěšné obhájení jejich předepsaných elaborátů, protokolů nebo technických zpráv.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Základy terminologie technologie obrábění na NC strojích.
2. Řezné materiály pro CNC obrábění.
3. Opotřebení řezných nástrojů.
4. Měření zatížení nástrojů při CNC obrábění.
5. Soustružení. Soustružnické operace a nástrojové vybavení.
6. Vrtání. Vrtací operace a nástrojové vybavení.
7. Frézování. Frézovací operace a nástrojové vybavení.
8. Základy CNC obrábění - SINUMERIK 810D/840D.SPY 280, MCV 1210.
9. Způsoby generování programu. Grafická simulace programu.
10. CNC obráběcí cykly. Obrábění obecných křivek a ploch.
11. CNC technologický postup, sekvence operací, seřizovací a nástrojový list.
12. Základy programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.
13. DNC programování FV 25CNC/ Heidenhain iTNC 530.ShopMill, Shopturn.
    Laboratorní cvičení 1. Základní popis obráběcích strojů a zařízení.
2. Výběr řezných nástrojů pro CNC obrábění.
3. Volba řezných podmínek. Opotřebení nástroje.
4. Měření zatížení nástroje.
5. Soustružení, výpočty.
6. Basic turning operations and tooling.
6. Základy CNC programování - SINUMERIK 810D.
7. Správa nástrojů, kódování. Práce s daty. Grafická simulace programů.
8. Testy.
9. CNC obráběcí cykly. Obrábění kontur.
10.CNC pracovní plán. Sekvence obráběcích operací.
11.-13. Technologická a ekonomická analýza CNC obrábění.
Literatura - základní:
2. Piska, M., Cihlarova, P., Hill, M.: Fundamentals of CNC Machining. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/ust/obrCNC/Fundamentals%20of%20CNC%20Machining.pdf
3. Piska, M., Cihlarova, P., Hill, M.: Fundamentals of CNC Machining. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/ust/obrCNC/Fundamentals%20of%20CNC%20Machining.pdf
4. Evans, K.: Programming of Computer Numerically Machines, Industrial Press Inc. Third Ed. 2007, pp. 458, ISBN 978-0-8311-3316-0.
5. Siemens AG: Návody k programování. Návod k obsluze. 4. vydání, Erlangen, SIEMENS a.s., 2000, 469 s.
6. Smid, P.: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Industrial Press Inc., Second Ed., 2003,pp. 506, ISBN 0-8311-3158-6
7. Grote,K.H., Antonsson,E.K : Handbook of Mechanical Engineering. Springer. 2014.Stürtz GmbH, Würzburg.p.1576 ISBN: 978-3-540-49131-6 e-ISBN: 978-3-540-30738-9
Literatura - doporučená:
1. Sandvik Coromant: Metal Cutting Mechanics
2. Siemens AG: Sinumerik 810 - Fundamentals
3. Schneider, G.: Cutting Tool Applications
4. Grote,K.H., Antonsson,E.K : Handbook of Mechanical Engineering. Springer. 2014.Stürtz GmbH, Würzburg.p.1576 ISBN: 978-3-540-49131-6 e-ISBN: 978-3-540-30738-9
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 8 Povinný 1 1 Z
N-STG-P prezenční studium STM Strojírenská technologie a průmyslový management -- zá,zk 8 Povinný 2 1 Z
N-STG-P prezenční studium MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav -- zá,zk 8 Povinný 2 1 Z
N-STG-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zá,zk 8 Povinný 2 1 Z
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- zá,zk 8 Povinný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 8 Volitelný 2 1 Z