Ústav procesního inženýrství

  -  Uzel
-  Odbor procesního inženýrství
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Obor "Procesní inženýrství" začínají posluchači studovat ve druhém stupni inženýrského studia, tj. ve 4. ročníku pětiletého studia. V tomto ročníku získají teoretický základ potřebný pro zvládnutí základních disciplín procesního inženýrství.

V předmětech pátého ročníku se teoretické znalosti využívají při výuce projektování a řízení procesů a při studiu metod redukce či optimalizace spotřeby energie a minimalizace emisí. Studenti jsou také seznámeni s posuzováním míry nebezpečí a rizika spojeného s provozováním procesních zařízení a seznámeni s procesy pro zpracování odpadů a jejich recyklací.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena především na následující oblasti:

nové a moderní metody zpracování odpadů s využitím energie

optimalizace technologických procesů a jednotlivých aparátů

redukce spotřeby energie a škodlivých emisí v procesním průmyslu

všestranná výpočtová podpora (tvorba a využití simulačních softwarových systémů, aplikace CFD, optimalizační algoritmy atd.)

rozšiřování experimentální základny v oblasti spalovacích procesů a čištění spalin Konkrétní specifikace vybraných profilujících činností:

komplexní řešení problematiky zneškodňování a recyklace odpadů

termické zpracování odpadů s využitím energie:

zpracování komunálních a průmyslových odpadů včetně nebezpečných

využití odpadů jako alternativních paliv při výrobě stavebních hmot (např. zpracování tuhých komunálních odpadů a kalů z čistíren odpadních vod v cementárnách)

nová zařízení pro zpracování těkavých organických látek a CO ze znečištěné vzdušiny

nové metody čištění spalin (např. nový aparát pro mokrou vypírku a využití katalytického filtru pro destrukci dioxinů a furanů

využití zplyňování pro zpracování odpadů (popř. i ve směsi s biomasou)

predikce škodlivých emisí (např. NOx)

externí energetické zdroje a kogenerace

redukce spotřeby energie v technologických procesech

výpočty a optimalizace zařízení pro výměnu tepla (výměníky tepla, procesní pece, specifická zařízení, speciální spalovací komory)

integrace procesů

netermické zpracování odpadů

výzkum a vývoj zařízení pro míchání

Odborná spolupráce

Ústav procesního a ekologického inženýrství má celou řadu kontaktů a spolupracujících pracovišť po celém světě, z nichž je uvedeno několik následujících příkladů: University of Manchester Institute of Science and Tecnology (UMIST), Velká Británie; University of Maryland, USA; ABB Lummus Heat Transfer, Nizozemsko, USA; W. L. GORE & Associates, USA, SRN; University of Pretoria, Jihoafrická republika; University of Technology, Sydney, Austrálie; National University of Singapor, Singapur; PETROM, Rumunsko; Flemish institute for technological research (VITO), Belgie; Polytechnic University of Bucharest, Rumunsko; Kharkov State Polytechnic University, Ukrajina; Centre for Research and Technology – Hellas (CERTH/CPERI), Řecko; Universität Dortmund, Německo; Imperial College of Science, Technology and Medicine, Velká Británie; Technische Universiteit Delft, Holandsko; Woodchem Europe s.a., Belgie; Phosphoric Fertilizers Industry s.a., Řecko.

 
Další informace na WWW
Ústav procesního inženýrství
 
Prezentace ústavu
Ústav procesního inženýrství