Handicap ve studiu

(studenti se specifickými vzdělávacími potřebami)

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání (ICV) umožňuje při splnění níže uvedených podmínek studentům se specifickými vzdělávacími potřebami získat podporu ve studiu.

Specifickými vzdělávacími potřebami studenta se rozumí zvláštní potřeby ve studiu vzhledem k:

 • specifickým poruchám učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, apod.),
 • zdravotnímu postižení (zrakové, sluchové nebo pohybové),
 • psychickému onemocnění včetně poruch autistického spektra,
 • chronickému somatickému onemocnění.

Podporou ve studiu se rozumí adaptace studijních podmínek ze strany fakulty a/nebo čerpání podpůrných služeb Institutu celoživotního vzdělávání.

Informace o podpůrných službách ICV jsou dostupné na stránce Poradenské centrum Alfons. Uchazečům o studium jsou po dobu přijímacího řízení a studentům po dobu studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně nabízeny tyto podpůrné služby:

Studentům s poruchami učení:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • software usnadňující práci s textem,
 • individuální (skupinovou) výuku AJ,
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení.

Studentům s pohybovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • obsahový zápis učiva,
 • studijní a osobní asistenci,
 • prostorovou orientaci na půdě univerzity,
 • individuální výuku,
 • a další individuální služby.

Studentům se sluchovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • tlumočnické služby,
 • obsahový a simultánní zápis (přepis),
 • zpřístupnění studijní literatury,
 • studijní asistenci,
 • individuální výuku,
 • informace o vybavenosti VUT indukčními smyčkami,
 • a další individuální služby.

Studentům se zrakovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • technologické pomůcky zpřístupňující výuku a studijní literaturu,
 • asistenční služby,
 • adaptaci studijní literatury,
 • a další individuální služby.

Studentům s psychickým onemocněním:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • software usnadňující práci s textem,
 • individuální výuku,
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení.

Studentům s chronickým somatickým onemocněním:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • logopedii,
 • individuální výuku,
 • konzultaci s psychologem.

Student, který žádá o podporu ve studiu:

 1. Kontaktuje pracovníka Poradenského centra, se kterým si sjedná osobní schůzku. A to před začátkem semestru.
 2. Dále doloží uznatelné doklady nebo absolvuje diagnostiku. Na základě toho proběhne zhodnocení funkčního dopadu znevýhodnění na studium a dojde k sestavení dokumentu Doporučení pro adaptaci studia.
 3. Poradenské centrum zajistí komunikaci s vyučujícími, aplikaci podpory ve studiu a podpůrné služby ve studiu. Rovněž studenta seznámí s jeho povinnostmi.
 4. Student studuje v daném režimu, čerpá podpůrné služby a podává zpětnou vazbu Poradenskému centru. V každém dalším semestru kontaktuje Poradenské centrum za účelem prohlášení, že trvají jeho specifické vzdělávací potřeby a zájem o adaptaci studia.

Předpisy:

Na koho se obrátit:

Na koho se obrátit na FSI: