Doktorské studijní programy

akademický rok 2019/20


Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci ve zvoleném oboru a dosažená úroveň znalostí je prezentována u státní doktorské zkoušky. Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.

Doktorské studium probíhá prezenční formou (denní studium a student pobírá stipendium) a kombinovanou formou (studium při zaměstnání). Prezenční forma studia trvá zpravidla 4 roky, kombinovaná forma 5 let. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Aktuální informace pro studenty v doktorském studiu jsou v části „Informace, předpisy (DS)“.

Zahraniční zájemci o studium v doktorském studijním programu mohou každý obor studovat v anglickém jazyce. Poplatek za studium v anglickém jazyce v doktorském studijním programu činí 3000 EUR za akademický rok.
Součástí doktorského studia je absolvování vybraných předmětů a jejich zakončení zkouškou. Konkrétní předměty a termíny stanovuje individuální plán studenta, který musí schválit jeho školitel.
Na Fakultě strojního inženýrství se doktorské studium uskutečňuje v těchto programech (detaily se zobrazí kliknutím na název):