Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně.

Vznik i vývoj fakulty z hlediska historie nebyl jednoduchý. V roce 1900 byl otevřen jako druhý nejstarší odbor strojírenství. Rozmach fakulty i celé školy v období uzavřel 17. listopad 1939. Období do r. 1956 patří k nejtěžším v celé historii existence instituce. V roce 1956 začala škola pracovat pod názvem Vysoké učení technické v Brně a v roce 1958 byla tehdejší fakulta energetická rozdělena na fakultu strojní a elektrotechnickou. K výraznému rozvoji fakulty došlo po jejím přestěhování do nového areálu Pod Palackého vrchem v r. 1986. Zejména po r. 1989 navázala FSI rozsáhlou spolupráci s průmyslovými podniky a zahraničními vzdělávacími institucemi, stala se uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu včetně úzké spolupráce s Akademií věd České republiky. Výrazný posun znamenalo zapojení do spolupráce s Českým technologickým parkem, který navazuje na areál FSI a jehož součástí jsou přední mezinárodní a české společnosti (IBM, Koyo Bearings ČR, Red Hat Czech, MANN + HUMMEL, MECAS ESI, aj.). FSI je aktivním účastníkem Jihomoravského inovačního centra (JIC), které vytváří komplexní infrastrukturu pro inovativní podniky v Jihomoravském regionu a jehož klíčovou činností je podpora začínajících firem a podpora podnikání formou technologických inkubátorů.

Základním cílem zůstává i nadále vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen na rámci VUT, ale i na Masarykově univerzitě. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru – materiálové a matematické inženýrství, fyzikální inženýrství a nanotechnologie, mechatronika, průmyslový design, kvalita, spolehlivost a bezpečnost, aj. I některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily, což se projevilo i v jejich názvu – např. procesní, energetické nebo fluidní inženýrství.

Studium je důsledně strukturované do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní – bakalářské, magisterské a doktorské. Studijní obory jsou akreditovány v češtině i angličtině, některé jsou realizovány jako společné studijní programy (tzv. double degree) se zahraničními vysokými školami (Arts Et Métiers ParisTech, Campus Cluny; Technische Universität Chemnitz; Universita degli Studi dell'Aquila). Nedílnou součástí studia je zpracování studentských projektů, studium a stáže v zahraničí nebo praxe ve firmách, zapojení do výzkumné činnosti ústavů, aj. Každým rokem fakultu absolvuje přes 1000 absolventů všech úrovní studia, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Fakulta nabízí také řadu odborných kurzů v rámci profesního vzdělávání.

Fakulta navázala desítky kontaktů s univerzitami i firmami v Evropě, Asii i USA; je řešitelem desítek projektů výzkumu a vývoje poskytovaných EU i českými institucemi a ministerstvy, grantovými agenturami, aj. Významnou aktivitou je hospodářská činnost fakulty a jednotlivých ústavů, řešení úkolů podle požadavků praxe a rozsáhlá expertní a posudková činnost.

Cílem vedení fakulty i ředitelů jejích odborných pracovišť je další rozvoj fakulty jako moderní a prakticky orientované vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce.