Celoživotní vzdělávání

Informace pro uchazeče o studium na FSI VUT v Brně

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno zájemcům o studium, které není uzavřeno získáním akademického titulu. Je proto vhodné například pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium nebo studenty akreditovaných studijních programů, kteří museli studium ukončit a hodlají znovu žádat o přijetí. Studium v CŽV je zpoplatněno a vždy je hrazeno jeho účastníky. Zájemci jsou přijímáni na základě vlastní žádosti. Účastníci CŽV však nejsou řádnými studenty studijních programů, akreditovaných na FSI. Absolventům kurzů CŽV (druhého typu – viz níže) se vydává osvědčení.

Fakulta strojního inženýrství nabízí kurzy CŽV dvou typů:

1. V rámci akreditovaných studijních programů:

Jedná se o studium jednoho nebo více předmětů z nabídky studijních programů některého řádně akreditovaného bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu, a to v prezenční i v kombinované formě studia. Dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění novely č. 147/2001 Sb. účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta (dále jim není poskytnuta sleva na stravování v menzách VUT, hromadné dopravě a ubytování na kolejích atd.). Tyto kurzy CŽV jsou poskytovány za úplatu ve výši 700 Kč/1 kredit. Účastníci celoživotního vzdělávání (CŽV) na FSI studují v programu „Základy strojního inženýrství“.

Účastník CŽV, který se bude po jeho ukončení ucházet o přijetí do řádného studia (BS a NMS) podá přihlášku ke studiu v obvyklém termínu do 31. 3. 2019 a uhradí příslušný administrativní poplatek za elektronickou přihlášku. Účastnící CŽV budou přijati do akreditovaného studijního programu, pouze pokud úspěšně složí přijímací zkoušku v rámci běžného přijímacího řízení. Přijatý uchazeč pak podává přes STUDIS elektronickou žádost o uznání předmětů všech předchozích studií, včetně CŽV (nejpozději do data zápisu zpět do studia). Zkoušky z absolvovaných předmětů nesmí být starší 5 let, přičemž rozhoduje datum absolvování zkoušky.

2. Mimo rámec akreditovaných studijních programů:

Tyto kurzy jsou vytvářeny na základě veřejné poptávky. Nabídku tohoto studia na FSI již tradičně tvoří přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, zájmové kurzy, dále kurzy, které jsou organizovány jednotlivými ústavy fakulty, včetně kurzů Univerzity třetího věku. Uchazečům jsou rovněž nabízeny za úplatu. Na konci kurzu jsou absolventům vydána osvědčení.

Užitečné odkazy:

Kontaktní osoby: