Ústav strojírenské technologie

  -  Uzel
-  Odbor technologie obrábění
-  Odbor technologie tváření kovů a plastů
-  Odbor technologie svařování a povrchových úprav
-  Odbor slévárenství
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav strojírenské technologie je vědecko-pedagogickým pracovištěm, které zajišťuje komplexní rozvoj oboru strojírenská technologie ve všech druzích tradičních výrobních technologií. Garantuje odbornou náplň bakalářského studijního programu Strojírenská technologie, magisterských studijních programů Strojírenská technologie, Slévárenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management (studium je zajišťováno ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně) a doktorského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

Pedagogický proces připravuje absolventy pro odbornou, řídicí a tvůrčí činnost ve všech oblastech výroby v technologii obrábění, tváření, svařování, povrchových úprav a slévárenství s možností uplatnění v moderní průmyslové sféře i v nevýrobních oblastech, jako jsou služby, obchod, poradenská a expertní činnost. Ve výuce se věnuje velká pozornost způsobům využití výpočetní techniky a simulačních programů. Při konstrukci součástí a v přípravě výroby se využívají metody Rapid Prototyping. Studenti se učí pracovat s cizojazyčnou literaturou a získají znalosti anglické strojírenské terminologie.

Studium bývá pravidelně doplněno absolvováním exkurzí a studijních pobytů v tuzemských i zahraničních podnicích, univerzitách a výzkumných ústavech.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Ústav strojírenské technologie je zapojen do vědecko-výzkumné činnosti v rámci tuzemských i zahraničních výzkumných programů. Vědecké aktivity zahrnují základní i aplikovaný výzkum širokého spektra materiálů od kovových slitin a plastů po kompozitní materiály a technologie jejich zpracování. K řešení výzkumných úkolů má ústav řadu unikátních zařízení a přístrojů. Mnoho dílčích problémů se řeší interdisciplinárně ve spolupráci s jinými ústavy fakulty, zejména Ústavem materiálového inženýrství, Ústavem matematiky, Ústavem mechaniky těles a Ústavem konstruování. Dobrá je rovněž spolupráce s ostatními fakultami VUT a s univerzitami v České republice i v zahraničí. Ústav spolupracuje s řadou předních strojírenských firem a podílí se na řešení úkolů aplikačního výzkumu, servisu a odborném poradenství.

Oblast základního a aplikovaného výzkumu je dlouhodobě podporována projekty a granty MŠMT, GAČR, MPO, zahraničními projekty TEMPUS, COST i projekty z oblasti průmyslového výzkumu našich a zahraničních výrobních organizací.

Studenti se mohou zapojit do řešení projektů jednotlivých pracovišť při zpracování diplomových prací nebo i dlouhodobě během celé doby studia. Studenti doktorského studia mají možnost získat samostatné výzkumné projekty. Ústav podporuje realizaci zahraničních studijních pobytů a to zejména souvisejících s řešením doktorských prací.

 
Další informace na WWW
Ústav strojírenské technologie
 
Prezentace ústavu
Ústav strojírenské technologie