Energetický ústav

  -  Uzel
-  Odbor energetického inženýrství
-  Odbor termomechaniky a techniky prostředí
-  Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Energetický ústav zajišťuje prostřednictvím jednotlivých odborů výuku studentů ve tříletých bakalářských programech a dvouletých magisterských programech s možnosti následného doktorského studia. Kurzy termomechaniky a hydromechaniky jsou povinné pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství. Vyučující Energetického ústavu pak poskytují rozšířenou výuku v oblasti termomechaniky a hydrodynamiky pro studenty magisterského programu se zaměřením na praktickou aplikaci těchto vědních oborů, tedy na tepelné a jaderné stroje a zařízení, vodní stroje a vytápění a klimatizaci. Studenti magisterského oboru po absolvování všech dílčích zkoušek skládají státní zkoušku a obhajují své diplomové práce. Nejlepším z nich je nabídnuta možnost pokračovat ve studiu na fakultě v rámci doktorandského studijního programu.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Všechny odbory Energetického ústavu se podílejí na výzkumu a vývoji v rámci projektů a grantů Grantové agentury České republiky (GAČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu včetně zahraničních agentur a institucí (programy EUREKA, COST). Výuka a výměna studentů je též zprostředkována bilaterálními smlouvami mezi univerzitami v rámci programu EU SOCRATES.

Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení

Odbor spolupracuje na mezinárodních výzkumných programech a projektech. Laboratoře Odboru jsou vybaveny zařízením pro měření výfukových plynů a spalin (chromatograf, infrafotometr atd.), experimentálních zařízením pro zplyňování biomasy a odpadů BIOFLUID 100, aj. Studenti se mohou účastnit výměnných programů se zahraničními univerzitami.

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti: Průmyslové a bytové větrání, hybridní větrání obytných budov, počítačové modelování (CFD) zaměřené na optimalizaci proudění vzduchu v místnostech a budovách, v potrubních sítích a tepelných výměnících. Dále je prováděn výzkum v oblasti vstřikovačů paliva, rozstřikovacích systémů, speciálních výfukových systémů, disperze znečišťujících látek v městském měřítku (tunely, ulice, křižovatky, atd.), proudění vzduchu před ventilačními vstupy, charakteristiky proudění vzduchu v místnostech a průmyslových budovách, použití solární energie pro HVAC systémy - dvojitou fasádu, solární vzduchové kolektory, solární komíny, vysoce účinné rekuperátory pro mikroturbíny, nepřetržitého odlévání odlitků.

Odbor fluidního inženýrství

Ze zahraničních aktivit odboru je možné jmenovat partnerství odboru v grantu 5. rámcového programu EU, Surge-Net, který je koordinovaný University of Newcastle upon Tyne. Dále odbor navázal pedagogickou a výzkumnou spolupráci s universitou ve Stuttgartu. Spolupráce zahrnuje vzájemné výměnné přednášky.

 
Další informace na WWW
Energetický ústav
Odbor energetického inženýrství
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
 
Prezentace ústavu
Energetický ústav