Ústav materiálových věd a inženýrství

  -  Uzel
-  Odbor kovových materiálů
-  Odbor keramiky a polymerů
-  Odbor strukturní a fázové analýzy
-  Odbor mechaniky a designu materiálů
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Obor bakalářského a magisterského studia materiálového inženýrství je zaměřen na kovové materiály a jejich slitiny, keramické materiály a kompozity, materiály pro elektrotechniku, polymerní materiály zahrnující plasty a pryže, a též na skla a přírodní materiály.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Vědecky řešená témata pokrývají v současnosti oblast základního a aplikovaného výzkumu z oblasti kovových a keramických materiálů, a také technologií využívaných ve strojírenském, slévárenském, metalurgickém, dopravním i energetickém průmyslu. Tento výzkum je v současnosti na ÚMI orientován tak, že v sobě implicitně zahrnuje také možnost bezprostřední aplikace získaných výsledků v technické praxi. Tyto aplikace mají přímý vliv na zvýšení kvality výrobků a tím i na jejich cenu a konkurenceschopnost na vnitřním, především však na mezinárodním trhu.

V současnosti i v blízké budoucnosti vědecký výzkum zahrnuje tyto stěžejní směry a problémy:

materiálově-technologické otázky krystalizace slitin hliníku pod tlakem,

vybrané aspekty přípravy a vlastností intermetalických slitin typu TiAl,

vlastnosti slitin typu Mg-Li a slitin téhož typu disperzně zpevněných uhlíkovými vlákny,

optimalizace chemického složení a vlastností vybraných niklových slitin pro letecký průmysl,

otázky optimální volby dynamicky zatěžovaných konstrukčních materiálů a jejich svarových spojů,

vybrané otázky materiálově-technologických vlastností a užití tvárných litin,

perspektivní problémy v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií,

vybrané otázky vlastností a užití keramických a kompozitních materiálů.

Spojujícími články pro uvedené směry vědeckého výzkumu jsou:

špičkové vybavení laboratoří a experimentálních pracovišť ústavu umožňující realizovat komplexní materiálově-technologické analýzy,

vysoká vědecká a odborná úroveň, experimentů, analýz a měření,

možnost hluboké interpretace získaných původních výsledků. Chybějící články komplexně pojatého vědeckého výzkumu jsou průběžně doplňovány v rámci spolupráce s vysokými školami v České republice a v zahraničí a s ústavy Akademie věd české republiky.

Odborná spolupráce

Imperial College London (UK), Department of Materials (Dr. Aldo R. Boccaccini) - spolupráce v oblasti pokročilých keramických materiálů

Rolls&Royce, plc (Bristol, UK), Central research&Development Foundry (Dr. Paul Withey) - spolupráce v oblasti interakce keramických materiálů s žáropevnými materiály

University of Novi Sad (Srbsko), Department of Materials Engineering (prof. Vl. Srdic) - spolupráce v oblasti nanokeramických materiálů

Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Švýcarsko), School of Engineering (Dr. Jan Van herle) - spolupráce v oblasti iontově vodivé keramiky (palivové články, kyslíkové membrány)

Fraunhofer Institut Dresden (Ger), Institutfur Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe (Dr. Tassilo Moritz) - spolupráce v oblasti nanokeramických materiálů

CellTech Power, Inc. (Westborough, USA), Jack A. Shindle - spolupráce v oblasti palivových článků (sestavení a testování)

 
Další informace na WWW
Ústav materiálových věd a inženýrství