Věda a výzkum

Věda a výzkum na FSI je financována z tuzemských grantových projektů (Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Akademie věd České republiky, programy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu, a dalších tuzemských poskytovatelů) a z mezinárodních grantových projektů.

Jedná se o projekty aplikovaného a základního výzkumu v oblasti strojního inženýrství, strojírenských technologií a aplikovaných věd, do jejichž řešení je zapojena většina akademických pracovníků a také studentů-doktorandů FSI. Výstupy z řešení mnohých těchto projektů jsou oceňovány veřejně uznávanými cenami, jako jsou např. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká hlava, apod.

Řadu let se akademičtí pracovníci FSI zapojují také do řešení mezinárodních projektů, ať již v tzv. rámcových programech Evropské unie nebo jiných mezinárodních aktivitách. Intenzivní pozornost je v současné době věnována projektům 6. rámcového programu, přípravě projektů 7. rámcového programu a projektům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.

Tradiční a dlouholetá je spolupráce pracovníků FSI s průmyslovými podniky, pro něž se řeší konkrétní úkoly a zadání. Tato spolupráce probíhá jednak na smluvním základě, jednak v zadávání témat diplomových a disertačních prací.