Ústav matematiky

  -  Uzel
-  Odbor algebry a diskrétní matematiky
-  Odbor počítačové grafiky a geometrie
-  Odbor matematické analýzy
-  Odbor statistiky a optimalizace
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav zajišťuje výuku základního kurzu matematiky pro FSI, jehož obsahem jsou následující předměty: lineární algebra, analytická geometrie, diferenciální a integrální počet, numerické metody, konstruktivní geometrie a počítačová grafika, diferenciální rovnice a nekonečné řady, pravděpodobnost a matematická statistika. Další matematické předměty, a to zejména aplikačního charakteru, jsou vyučovány pro jednotlivé specializace v magisterském i doktorském studiu.

Ústav dále organizuje a zajišťuje bakalářské a magisterské studium oboru Matematické inženýrství ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství. Zatímco bakalářské studium je zaměřeno na zvládnutí základních technických disciplín a získání širších znalostí aplikované matematiky, cílem magisterského studia je výchova teoreticky vzdělaného strojního inženýra s hlubšími znalostmi matematiky, programování a moderního matematického softwaru. Na magisterský stupeň Matematického inženýrství navazuje čtyřletý obor doktorského studia Aplikovaná matematika.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Odborná činnost ústavu je zaměřena na aplikovanou analýzu (metoda konečných prvků, numerické řešení diferenciálních rovnic), aplikovanou algebru a diskrétní matematiku, diferenciální geometrii a její aplikace, optimalizaci inženýrských procesů, matematické modelování tvářecích procesů a počítačové zpracování obrazu.

Řada pracovníků se podílí na řešení různých vědeckovýzkumných úkolů na jiných ústavech FSI a VUT. Ústav spolupracuje i s dalšími univerzitami v ČR (např. s Masarykovou univerzitou v Brně a Karlovou Univerzitou v Praze) a rovněž s neuniverzitními institucemi, např. s JE Dukovany. Bohatá je také spolupráce se zahraničními univerzitami (např. Texas University in Austin, L´Aquila University (Itálie), Technische Universität Hamburg, Universytet Jagiellonski (Krakow), University of Malta, Technische Universität Wien, Universität Potsdam, atd.).

O bohaté vědeckovýzkumné činnosti Ústavu matematiky svědčí obsáhlá publikační činnost jeho členů (jejichž články jsou často publikovány v renomovaných zahraničních matematických časopisech) a jejich pravidelná aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích. Většina pracovníků se podílí na řešení vědeckovýzkumných projektů, které získaly grantovou podporu (nejčastěji od GAČR nebo od MŠMT jako výzkumné záměry), někteří z nich dokonce jako hlavní řešitelé.

V souladu se zaměřením odborné činnosti je ústavem organizován studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství. Doktorandi jsou tedy školeni především v aplikované analýze, aplikované algebře a diferenciální geometrii, statistice a fuzzy–matematice, optimalizačních metodách a počítačové grafice.

 
Další informace na WWW
Ústav matematiky
 
Prezentace ústavu
Ústav matematiky