Ústav automatizace a informatiky

  -   uzel
-  Odbor automatizace
-  Odbor aplikované informatiky
-  Odbor kyberneticko-fyzikálních systémů
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav automatizace a informatiky zajišťuje výuku základních kurzů informatiky, automatizace a regulace pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty strojního inženýrství.

Ústav také organizuje a zabezpečuje tříleté bakalářské studium v oboru Aplikovaná informatika a řízení a jeho tříleté navazující magisterské studium a dále dvouleté magisterské studium v oboru Inženýrská informatika a automatizace, které navazuje na bakalářský studijní program Strojní inženýrství.

Studijní obory se vyznačují interdisciplinárním charakterem, což dává absolventům možnost najít uplatnění v nejrůznějších organizacích. Obory vychovávají vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné aplikovat moderní informační technologie, navrhovat a vytvářet informační a řídicí systémy, nasazovat automatizační prostředky pro řízení a regulaci technologických procesů.

Studijní obory zahrnují předměty týkající se mikroprocesorové techniky, technického a programového vybavení počítačů a počítačových sítí, teorie automatického řízení a tvorby programů pro informační a řídicí systémy. Studenti se seznámí s konkrétními programovými produkty, které se dnes používají v praxi, a to jak obecnými (operační systémy včetně síťových, databázové systémy, vývojové prostředky pro tvorbu programů), tak specializovanými (prostředky CASE, optimalizační a simulační software, expertní systémy). Praktická výuka je zajišťována v počítačových učebnách a v laboratořích. Součástí výuky jsou také exkurze do špičkových tuzemských i zahraničních podniků a škol.

Pracovníci ústavu rovněž vedou studenty doktorského studia v oborech Technická kybernetika, Konstrukční a procesní inženýrství, Inženýrská mechanika a Matematické inženýrství.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Hlavní výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti:

Konstrukce a řízení mobilních robotů (všesměrová kola, elektrické senzory, řídící a navigační systémy, ... ),

mechatronika (identifikace a simulace parametrů dynamických systémů pomocí genetických algoritmů a neuronových sítí),

automatické řídící systémy (lineární a nelineární řízení, diskrétní řízení, logické a optimální řízení, robustní řízení, diskrétní PSD regulátory, rozvětvené systémy),

matematické programování a metody projektového řízení (identifikace procesů, vícekriteriální výběr, rozvrhování, monitorování a realizace projektů),

řízení výrobních procesů (rozvrhování výrobních a dopravních dávek v proudové a zakázkové výrobě),

soft computing (fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční a hybridní algoritmy, znalostní usuzování).

Ústav je rovněž zodpovědný za správu a vývoj fakultní počítačové sítě.

Od r. 1995 každoročně pořádá mezinárodní konferenci MENDEL zaměřenou na aplikace metod z oblasti Soft Computing.

Odborná spolupráce

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v oboru informačních technologií nebo v automatizační technice. Pro tyto firmy řeší konkrétní praktické problémy formou konzultací, zpracováním diplomových prací, realizací individuálních zakázek aj. Firmy podporují ÚAI poskytováním špičkových přístrojů, počítačů a programového vybavení. ÚAI má také četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – Technische Universität Wien (Rakousko), Technische Universität Graz (Rakousko), McMaster University Hamilton (Kanada), University of Sheffield (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), University of Split (Chorvatsko).

 
Další informace na WWW
Ústav automatizace a informatiky
 
Prezentace ústavu
Ústav automatizace a informatiky