Ústav jazyků

  -  Odbor aplikované lingvistiky
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav jazyků zajišťuje povinnou a nepovinnou výuku jazyků pro studenty Fakulty strojního inženýrství. Výuka v bakalářském a magisterském studiu je zaměřena na rozvoj gramatiky, základních znalostí technické terminologie a komunikačních schopností. Studenti doktorského studia navštěvují jazykový kurz zaměřený na odborný jazykový styl a nácvik odborné terminologie dle dané specializace. Pozornost je věnována také různým formám zpráv, prezentací, přednášek, korespondence apod.

Ústav jazyků zajišťuje povinnou a nepovinnou výuku pro studenty Fakulty podnikatelské. Kurzy jsou zaměřeny na odborný jazyk a terminologii z oblasti podnikání a ekonomie v prvním cizím jazyce a rozvíjení základních dovedností ve druhém cizím jazyce.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o studium jazyků a jeho významu jsou dále nabízeny různé volitelné kurzy a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Jde například o konverzační a základní kurzy dalších jazyků (němčina, francouzština, ruština, španělština), a rovněž specializované kurzy dle aktuální nabídky (např. finanční angličtina, přípravný kurz na FCE).

Velký důraz je kladen na využití nových technologií pro výuku jazyků (CALL, blended learning, interaktivní výukové a studijní materiály, využití počítačové učebny a multimediálních učeben).

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Pracovníci Ústavu jazyků se aktivně zapojují do řešení projektů a grantů, jejichž výsledky aplikují ve výuce s cílem zdokonalení jazykového vzdělávání. Odborné zaměření ústavu je úzce spojeno s oblastí metodiky a výuky cizích jazyků pro odborné účely. Řešené projekty se týkají oblastí aplikované jazykovědy jako např. výuka odborného jazyka, výuka s počítačovou podporou, metodika výuky cizích jazyků, blended learning, e-learning, atd. Ústav se také zapojuje do rozvojových programů na podporu internacionalizace a do mezinárodních projektů (např. “Effective Communication in Technical/Scientific Writing”, “Writing Professional English” či projekt “DEUMA - Deutsch im Maschinenbau”, který byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL 2003).

Ústav jazyků organizuje semináře, workshopy, národní a mezinárodní konference - např. mezinárodní konference “Multimedia and E-Learning in Teaching Foreign Languages” v roce 2002, a mezinárodní konference “Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions” v roce 2006.

Ústav jazyků spolupracuje s ostatními fakultami VUT v Brně i jinými českými vysokými školami. V rámci projektů spolupracuje se zahraničními univerzitami a institucemi.

 
Další informace na WWW
Ústav jazyků
 
Prezentace ústavu
Ústav jazyků