Specifický výzkum

Specifický výzkum je výzkum realizovaný na veřejných vysokých školách v rámci jejich institucionálního financování. Finanční prostředky poskytnuté škole ze státního rozpočtu za její vědecko-výzkumné výstupy (podle RIV) jsou na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 rozdělovány formou interní grantové soutěže.

Tato soutěž probíhá převážně na úrovni fakultní, část prostředků je vyčleněna pro mezifakultní granty. Prostředky jsou fakultám přidělovány na základě bodového hodnocení výstupů VaV v minulých letech podle platné metodiky RVVI.

V interní grantové soutěži jsou udělovány dva základní typy grantů:

  • standardní – navrhovatelem a posléze řešitelem je akademický pracovník se zapojením větší skupiny zaměstnanců a doktorandů. Projekty jsou jedno- až tříleté.
  • juniorské – navrhovatelem a posléze řešitelem je doktorand za spoluúčasti školitele, příp. dalších doktorandů nebo zaměstnanců. Finanční rozmezí podpory juniorského projektu je 50–200 tis. Kč na projekt

V obou typech projektů mohou být zapojeni i studenti magisterského studia.

Upřesnění ke směrnici 55/2017 – Pravidla studentské grantové soutěže v článku 3, odst. 4.:

Dalšími spoluřešiteli musí být pouze student (studenti) prezenční formy doktorského studijního programu z fakulty navrhovatele a z jiné fakulty (fakult) a školitelé zapojených studentů doktorských programů."

Návrh mezifakultního juniorského projektu tedy nebude vyřazen z hodnocení, když se z fakulty navrhovatele bude na řešení projetu podílet kromě studenta navrhovatele i další student nebo studenti v prezenční formě studia z téže fakulty.