Časový plán akademického roku 2019/20

Začátek akademického roku 1. 9. 2019


Potřebujete-li ještě informace o plánu ak. roku 2018/19


Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS20.9.2019      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*23.9.2019-20.12.2019 13 týdnů
Skupinová výuka v DS7.10.2019-13.12.2019 10 týdnů
Vánoční prázdniny23.12.2019-31.12.2019 2 týdny
Zkouškové období2.1.2020-31.1.2020 5 týdnů

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*3.2.2020-30.4.2020 13 týdnů
Skupinová výuka v DS24.2.2020-30.4.2020 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období4.5.2020-12.6.2020 6 týdnů
Letní prázdniny15.6.2020-31.8.2020 11 týdnů

 

Zahraniční studenti (krátkodobé studijní pobyty): 

Zkouškové období4.5.2020-29.5.2020 4 týdny

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do30.4.2020  
Zkouškové období4.5.2020-29.5.2020 4 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do22.5.2020  
Recenze25.5.2020-5.6.2020 2 týdny
SZZ (řádný termín)8.6.2020-19.6.2020 2 týdny
Promoce7.7.2020-10.7.2020 4 dny

 

 

Přijímací řízení 2019/2020*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2020-31.3.2020 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS15.6.2020-18.6.2020 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS24.6.2020     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2020-31.3.2020 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část11.5.2020-12.5.2020 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část1.6.2020-19.6.2020 3 týdny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část19.5.2020     1 den
Podávání přihlášek do DS15.4.2020-29.5.2020 6 týdnů
Přijímací zkoušky DS22.6.2020-3.7.2020 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2018: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do4.10.2019  
Recenze7.10.2019-18.10.2019 2 týdny
SZZ21.10.2019-22.10.2019 2 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Směrnicí děkana k přijímacímu řízení podle termínu maturit v roce 2019. 


Termíny kontroly studia a klasifikace v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 16 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Vyučující musí zaznamenat výsledky klasifikace do IS nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zkoušky (viz čl. 13 SZŘ), ale v případě závěrečného ročníku se předpokládá zadání klasifikace do IS v den jejího udělení nebo následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 3 dnů po skončení zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinované studium v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 28. 3. 2019.


doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., v.r.
děkan FSI