Způsob klasifikace a její zápis

Na FSI VUT platí Studijní a zkušební řád VUT, který zavádí na všech fakultách VUT klasifikační stupnici ECTS. Úplné znění Studijního a zkušebního řádu VUT lze nalézt v brožurkách studijních programů či na internetových stránkách FSI ve složce Studium/Informace (předpisy).

Článek 13 Studijního a zkušebního řádu VUT definuje tuto stupnici a stanovuje porovnání s dosud používaným systémem:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ ECTS

*) BODOVÉ HODNOCENÍ

ČÍSELNÁ KLASIFIKACE

Slovní označení

porovnání s původní stupnicí **)

A

100 – 90

1

excellent

výborně

výborně (1)

B

89 - 80

1,5

very good

velmi dobře

 

C

79 - 70

2

good

dobře

velmi dobře (2)

D

69 - 60

2,5

satisfactory

uspokojivě

 

E

59 - 50

3

sufficient

dostatečně

dobře (3)

F

49 - 0

4

failed

nevyhovující

nevyhovující (4)

Poznámky

 • *) Bodové hodnocení má na FSI jen pomocný charakter a nezapisuje se do studijní evidence.
 • **) porovnání s původní stupnicí se používá na FSI pro případné uznávání starších zkoušek
 • Klasifikační stupně „velmi dobře” a „dobře” (předposlední a poslední sloupec tabulky) mají v těchto stupnicích odlišný význam
 • Vážený průměr se vypočítává z číselné klasifikace.

Pokyny pro záznam klasifikace

Od akademického roku 2006/07 je „Výkaz o studiu” (tj. papírový index) je určen pouze pro osobní kontrolu studenta a zápis předmětů, zápočtů a výsledků zkoušek do něj se provádí jen na žádost studenta (Směrnice děkana č. 8/2007, odst. 10).

Jedinými platnými údaji o výsledcích studia jsou

 • elektronický index, přístupný v IS Studis
 • přehledy klasifikace, přístupné v IS Teacher

Povinností studenta je pravidelná kontrola údajů v elektronickém indexu specifikovaná v pokynu děkana č. 1/2005. Povinností učitele je provést záznam o klasifikaci zkoušky, klasifikovaného zápočtu a udělení zápočtu v den udělení, nejpozději následující pracovní den (specifikovaná ve směrnici děkana č. 8/2007, odst. 10).

Zkoušky a klasifikované zápočty:

 • Zápis do informačního systému: Zaznamená se klasifikační stupeň ECTS (A až F).
 • Zápis do indexů na žádost studenta: Klasifikace se zapisuje slovně a za lomítko stupeň ECTS (tj. výborně/A, velmi dobře/B, dobře/C, uspokojivě/D, dostatečně/E).

Zápočty

 • Zápis do informačního systému:
  • Vždy se zaznamená udělení zápočtu.
  • Neudělení zápočtu:
   • Rozhodnutí učitele, že student nesplnil podmínky pro udělení zápočtu se vyznačí v informačním systému  použitím políčka „neudělit”).
   • V ostatních případech zůstane kolonka prázdná.
   • Zůstane-li kolonka prázdná i po ukončení zkouškového období, znamená to, že student zápočet nezískal. I nevyplněná kolonka má tedy význam „nezapočteno”. 
 • Zápis do indexů na žádost studenta: Udělení zápočtu se zaznamená slovem započteno, neudělení zápočtu se nezapisuje.

Poznámka

S rozvojem informačního systému lze očekávat další změny ve formě zápisu do IS. Ústavy budou o všech změnách průběžně informovány a příslušní pracovníci budou v případě potřeby proškolováni.