Oborové rady v doktorském studiu na FSI

Oborová rada:

má nejméně 5 členů, které jmenuje a odvolává po projednání ve vědecké radě děkan. Děkan rovněž stanoví počet členů oborové rady a jejich funkční období. Ve své činnosti se oborová rada řídí jednacím řádem, který stanoví rovněž způsob volby jejího předsedy. Jednací řád vydá po projednání s oborovou radou děkan.

Oborová rada zejména:

 1. vyjadřuje se k návrhům na školitele,
 2. schvaluje návrhy témat disertačních prací,
 3. projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí příslušného studijního programu,
 4. navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,
 5. posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů o studium,
 6. vyjadřuje se k maximálnímu počtu doktorandů, které může školitel vést,
 7. vyjadřuje se k individuálním studijním plánům doktorandů a k jejich případným změnám,
 8. projednává hodnocení doktorandů předložená školiteli,
 9. doporučuje děkanovi ukončení studia doktoranda pro neplnění studijních povinností; k projednání je přizván doktorand se školitelem,
 10. hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
 11. schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky,
 12. navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby DP.
Program: P2302-4 Stroje a zařízení - doktorský
Konstrukční a procesní inženýrství složení oborové rady
 
Program: P2303-4 Strojírenská technologie - doktorský
Strojírenská technologie složení oborové rady
 
Program: P3901-4 Aplikované vědy v inženýrství - doktorský
Inženýrská mechanika složení oborové rady
 
Program: P3910-4 Fyzikální a materiálové inženýrství - doktorský
Fyzikální a materiálové inženýrství složení oborové rady
 
Program: P3913-4 Aplikace přírodních věd - doktorský
Aplikovaná matematika složení oborové rady