Uznaná doba rodičovství

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) byl novelizován Zákonem č. 48/2013 Sb. ze dne 30.1.2013 (Čl. 1, § 54 a § 54a) o uznanou dobu rodičovství.

Uznaná doba rodičovství zahrnuje u žen dobu mateřské a rodičovské dovolené, u mužů dobu rodičovské dovolené. Jedná se o dvě oblasti změn.

Změny související se studiem

Studenti mají nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství.

Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno.

Studenti (resp. studentky – matky) mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia.

Změny související s poplatky spojenými se studiem

Doba studia, po kterou by student – otec a studentka – matka čerpali (mohli čerpat) mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (tedy „uznaná doba rodičovství“), se nově nepočítá do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia.

U studentek, které již porodily a studentů, jde o dobu ode dne narození dítěte do dne jeho třetích narozenin, u těhotných studentek o období osmi týdnů před předpokládaným datem porodu do dne třetích narozenin dítěte.

 • Jsem rodič, co musím udělat pro to, abych mohl využít uznanou dobu rodičovství?
  Pro naplnění tohoto práva je nutné zaznamenat uznanou dobu rodičovství studentům do evidence každého studia v IS, které v době rodičovství probíhalo. Uznanou dobu rodičovství lze zaznamenat studentům – rodičům do studia, které je aktuálně aktivní, přerušené nebo ukončené jinak než řádně.
 • Jak si mám nechat zaznamenat uznanou dobu rodičovství do evidence v IS?
  Podejte si písemnou žádost o evidenci MD/RD na studijním oddělení vaší referentce, doložte ověřenou kopii rodného listu dítěte.
 • Co musím k žádosti doložit?
  Dokládáte úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte, v případě těhotné studentky kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu.
 • Jsem těhotná, od kdy mohu žádat o uznanou dobu rodičovství?
  Uznanou dobu rodičovství nelze těhotné studentce zaznamenat do IS dříve než osm týdnů před tímto datem. Jakmile studentka, která na studijní oddělení předložila těhotenskou průkazku pro výpočet uznané doby rodičovství, porodí, je povinna dodat ověřenou kopii rodného listu dítěte, a to nejpozději do 20 týdnů po porodu. Pokud rodný list dítěte nepředloží, bude jí záznam uznané doby rodičovství ukončen ke konci 20. týdne po předpokládaném datu porodu.