Podmínky prominutí přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušku vám určitě promineme, pokud splníte alespoň jeden z následujících 5 bodů:
 1. studujete letos v posledním ročníku střední školy a máte studijní průměr (studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku)
  • do 1,8 pro programy Fyzikální inženýrství a nanotechnologieMatematické inženýrství,
  • do 2,1 pro ostatní obory BSP Aplikované vědy v inženýrství (Mechatronika a Materiálové inženýrství) a pro obory Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a pro programy Průmyslový design ve strojírenství a Výrobní technika
  • do 2,4 pro ostatní obory BSP Strojírenství,
 2. budete letos maturovat z fyziky nebo z matematiky výborně nebo chvalitebně,
 3. v roce 2019 jste uspěl ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (zkráceně nazývané „Matematika+“),
 4. v národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2019 se umístili mezi 50 % nejlepších (viz www.scio.cz),
 5. získáte alespoň 50 % bodů v závěrečném testu letošního přípravného kurzu matematiky nebo fyziky na FSI.

Přijímací zkoušku vám můžeme prominout (rozhodne děkan), pokud splňujete alespoň jeden z následujících dvou bodů:

 1. dosáhl(a) jste vynikajících výsledků v odborných olympiádách, soutěžích a dalších činnostech souvisejících s oborem studia, nebo jste úspěšně absolvoval(a) vysokoškolské studium v příbuzném oboru, apod.
 2. letos úspěšně vykonáte přijímací zkoušku na FIT, FEKT nebo FAST VUT nebo na technickou fakultu jiné VŠ

Ve všech případech je třeba o prominutí přijímací zkoušky požádat a doručit na fakultu žádost o prominutí přijímací zkoušky, která je dostupná po přihlášení do Vámi vyplněné „e-přihlášky“ a to v sekci „tisk a formuláře“.

Termíny pro zaslání žádosti o prominutí přijímací zkoušky najdete také po přihlášení do e-přihlášky v sekci „tisk a formuláře“. Poštovní zásilku zašlete na adresu:

Fakulta strojního inženýrství
Studijní oddělení – přijímací řízení
Technická 2896/2
616 69 Brno

Podrobnosti jsou popsány v pravidlech přijetí.

Navazující magisterské studium

Obecnou část přijímací zkoušky vám určitě promineme, pokud:
 1. hlásíte se na obsahově navazující magisterský obor (podle Tabulky) a současně splníte některou z následujících podmínek:
  • v roce 2019 studujete závěrečný ročník oboru Základy strojního inženýrství BSP Strojírenství na FSI nebo některý z oborů BSP Aplikované vědy v inženýrství na FSI a k 31. 3. 2019 jste dosáhli váženého studijního průměru v tomto bakalářském studiu nejvýše 2,60.
  • v roce 2019 studujete závěrečný ročník profesního oboru BSP na FSI a k 31. 3. 2019 jste dosáhli váženého studijního průměru v tomto bakalářském studiu nejvýše 2,20.

Obecnou část přijímací zkoušky vám můžeme prominout (rozhodne děkan), pokud:

 1. máte vynikající výsledky v činnostech souvisejících s oborem studia, apod.

Pro možnost prominutí zkoušky dle bodu 1. není třeba o prominutí požádat, ale dle bodu 2. musíte děkana o prominutí zkoušky požádat a na fakultu doručit určité dokumenty. Podrobnosti jsou popsány v pravidlech přijetí.