Doktorský studijní program

D-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Garant programu: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí ke studiu v předkládaném doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření, jehož významnou část představuje fyzika či její aplikace. Jde o studijní programy především v oblastech fyziky, fyzikálního inženýrství, aplikované fyziky, optiky, nanotechnologií, materiálových věd, elektroniky, chemie materiálů, přesné mechaniky či konstrukce přístrojů.
Základními předpoklady k přijetí jsou zájem o vědeckou práci vyjádřený v motivačním dopise, velmi dobré studijní výsledky v magisterském stupni a znalost angličtiny. Posuzovány jsou rovněž předchozí výsledky uchazeče v oblasti tvůrčí činnosti (účast na řešení projektů, na konferencích, publikační výstupy).
Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole přijímací komise zhodnotí dokumentaci zaslanou uchazečem spolu s přihláškou. Na základě této dokumentace mohou být někteří uchazeči přímo přijati bez přijímací zkoušky, nebo odmítnuti. Přijetí bez přijímací zkoušky se uplatňuje u těch uchazečů, kteří kromě vysoké úrovně předchozího vzdělání (např. na prestižních zahraničních univerzitách) a výborného prospěchu předloží také dva doporučující dopisy od profesorů, kteří jsou citováni na Web of Knowledge - Thomson Reuters (tj. mají zde nenulový H-index). Za dostatečný podklad k přijetí bez přijímací zkoušky může být také považováno (spolu)autorství článku zařazeného v databázi Web of Knowledge nebo Scopus. Naopak přímo odmítnuti jsou uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium odpovídajícího technického nebo přírodovědného zaměření a ani do termínu zápisu nelze u nich ukončení takového studia očekávat.
Ostatní uchazeči jsou pozváni k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška je ústní a koná se za účasti předpokládaného školitele. Její součástí je zkouška z matematiky a rozprava z oblastí fyziky souvisejících s tématem disertační práce. Při zkoušce jsou ověřovány znalosti ve zvoleném oboru s přihlédnutím k tématu doktorského studia a komise hodnotí, zda uchazeč má předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Rovněž je nutné prokázat aktivní znalost angličtiny.
Předkládaný doktorský studijní program představuje nejvyšší stupeň vzdělávání v oblasti fyzikálního inženýrství a nanotechnologií. Navazuje na akademiky zaměřený bakalářský a navazující magisterský studijní program „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“, které jsou uskutečňované na FSI VUT.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D-FIN-P Fyzikální inženýrsví a nanotechnologie - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie   3D