Doktorský studijní program

D-ENE-P Energetické inženýrství
Garant programu: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FSI je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření. Přijímací řízení probíhá dvoukolově. V prvním kole je přijímací komisí zhodnocena dokumentace zaslaná uchazečem spolu s přihláškou. Na základě této dokumentace mohou být někteří uchazeči přímo přijati nebo odmítnuti bez přijímací zkoušky. Přijetí bez přijímací zkoušky se uplatňuje u těch uchazečů, kteří kromě vysoké úrovně předchozího vzdělání (např. na prestižních zahraničních univerzitách) a prospěchu doloží také dva doporučující dopisy od profesorů, kteří jsou citováni na Web of Knowledge - Thomson Reuters (tj. mají zde nenulový H-index). Za dostatečný podklad k přijetí bez přijímací zkoušky může být také považováno (spolu)autorství článku zařazeného v databázi Web of Knowledge nebo Scopus. Naopak přímo odmítnuti jsou uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium odpovídajicího technického nebo přírodovědného zaměření a ani do termínu zápisu nelze u nich ukončení takového studia očekávat.
Ostatní uchazeči jsou studijním oddělením pozváni na druhé kolo - přijímací zkoušku, která sestává z testu z matematiky a fyziky a z ústního pohovoru, který může být veden v češtině nebo angličtině. Při něm jsou ověřovány znalosti ve zvoleném oboru s přihlédnutím k tématu doktorského studia a komise hodnotí, zda uchazeč má předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.
Nově navrhovaný doktorský studijní program Energetické inženýrství vzniká jako nový v rámci institucionální akreditace oblasti vzdělávání „Energetika“. Navazuje na bakalářské vzdělání ve specializacích bakalářského studijního programu Energetika a navazující magisterské studijní programy Energetické a termofluidní inženýrství a Procesní inženýrství. Jedná se o vzdělání kombinující solidní teoretické základy v aplikované mechanice, konstrukci energetických strojů, projekci a provozu energetických systémů, znalosti a dovednosti ve výpočtovém a experimentálním modelování v oblasti energetiky a aplikované mechaniky tekutin a termomechaniky.
V případě uchazečů z jiných fakult nebo vysokých škol je nutné, aby zvládali výše zmíněné disciplíny na úrovni vyučované v těchto programech.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D-ENE-P Energetické inženýrství - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-ENE Energetické inženýrství   3D