Doktorský studijní program

D-MAT-A Materials Sciences
Garant programu: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: angličtina (změnit na čeština)
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Doktorský studijní program navazuje na bakalářské a magisterské vzdělání ve specializaci Materiálové inženýrství (B-MTI) a magisterského programu Materiálové inženýrství (M-MTI). V jeho průběhu je studentům poskytován vyvážený základ teoretických a inženýrských disciplín doplněných o laboratorní výuku s maximálně možným využitím nejmodernější přístrojové a výpočtové techniky.
U adeptů jiných se vzděláním dosaženým na jiných universitách musí být absolvované magisterské vzdělání obsahově prostupné s obory Materiálové vědy a inženýrství, Fyzika materiálů, Fyzika pevné fáze, Chemie materiálů apod.
Doktorský program „Materiálové vědy“ nahrazuje stávající doktorský studijní program „Fyzikální a materiálové inženýrství“. Oba programy jsou koncepčně shodné a po přidělení souhlasného stanoviska s akreditací programu „Materiálové vědy“ dokončí doktorandi svá studia v rámci aktuálně akreditovaného programu.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D-MAT-A Materiálové vědy - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-MAT Materials Sciences   3D