Doktorský studijní program

D-APM-P Aplikovaná matematika
Garant programu: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: čeština (změnit na angličtina)
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FSI je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření. Přijímací řízení probíhá dvoukolově. V prvním kole je přijímací komisí zhodnocena dokumentace zaslaná uchazečem spolu s přihláškou. Na základě této dokumentace mohou být někteří uchazeči přímo přijati nebo odmítnuti bez přijímací zkoušky. Přijetí bez přijímací zkoušky se uplatňuje u těch uchazečů, kteří kromě vysoké úrovně předchozího vzdělání (např. na prestižních zahraničních univerzitách) a prospěchu doloží také dva doporučující dopisy od profesorů, kteří jsou citováni na Web of Knowledge - Thomson Reuters (tj. mají zde nenulový H-index). Za dostatečný podklad k přijetí bez přijímací zkoušky může být také považováno (spolu)autorství článku zařazeného v databázi Web of Knowledge nebo Scopus. Naopak přímo odmítnuti jsou uchazeči, kteří neabsolvovali magisterské studium odpovídajicího technického nebo přírodovědného zaměření a ani do termínu zápisu nelze u nich ukončení takového studia očekávat.
Ostatní uchazeči jsou studijním oddělením pozváni na druhé kolo - přijímací zkoušku, která sestává z testu z matematiky a fyziky a z ústního pohovoru, který může být veden v češtině nebo angličtině. Při něm jsou ověřovány znalosti ve zvoleném oboru s přihlédnutím k tématu doktorského studia a komise hodnotí, zda uchazeč má předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.

Doktorský studijní program Aplikovaná matematika navazuje na navazující magisterský studijní program Matematické inženýrství, který je akreditován (a vyučován) na FSI VUT v Brně.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D-APM-P Aplikovaná matematika - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-APM Aplikovaná matematika   3D