Doktorský studijní program

D-APM-A Applied Mathematics
Garant programu: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.

akademický rok 2021/22


Forma studia: prezenční (změnit na kombinované)
Jazyk výuky: angličtina (změnit na čeština)
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

          

Návaznost na další typy studijních programů

         Doktorský studijní program Aplikovaná matematika navazuje na navazující magisterský studijní program Matematické inženýrství, který je akreditován (a vyučován) na FSI VUT v Brně.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, délka praxe

        

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

        

Státní závěrečná zkouška

          

Členění na specializace / obory

         Umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.
Kliknutím na písmeno „D“, označující ročník, zobrazíte seznam studijních předmětů.
Program: D-APM-A Aplikovaná matematika - doktorský
 Obor / Specializace (zkratka, název)ZaměřeníStupeňRočník

D-APM Applied Mathematics   3D