Semestrální projekt (FSI-OS1-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Zpracovat konstrukční řešení zadané části letounu a provést potřebné aerodynamické a pevnostní výpočty.
Výstupy studia a kompetence:
Aplikace praktických poznatků z konstrukce a pevnostních výpočtů konstrukci křídla.
Prerekvizity:
Základní znalosti konstrukcí letadel a pevnosti leteckých konstrukcí. Orientace v leteckých stavebních předpisech.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem předmětu je návrh konstrukce a pevnostní výpočet křídla letounu podle individuálního zadání. Vyžaduje se praktická aplikace požadavků mezinárodních předpisů letové způsobilosti,aerodynamický výpočet,stanovení zatížení a pevnostní výpočet.Posuzuje se i technologičnost návrhu konstrukce. Důraz je kladen i na formální stránku závěrečné zprávy a výkresové dokumentace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání semestrálního projektu v požadovaném termínu a kladné vyhodnocení práce garantem kurzu. Zhodnocení práce je provedeno s každým studentem individuálně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na úvodním cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou Student zpracovává zadaný projekt samostatně, podle individuálního časového plánu. Má možnost konzultací s garantem kurzu. K dispozici má předpisy letové způsobilosti,literaturu, odborné časopisy, SW a HW na Leteckém ústavu.
Literatura - základní:
1. Roskam J.: Airplane Design, , 0
Literatura - doporučená:
1. Čalkovský A. : Konstrukce letadel, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinný 1 1 L
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- kl 4 Povinný 2 1 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 4 Volitelný 2 1 L