Design strojů a přístrojů (FSI-YDE)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Předmět je zacílen k dalšímu rozvoji schopností a tvůrčí erudice posluchačů řešit náročnější designérské problémy s respektem k technickým a technologickým omezením při návrhu designu reálného produktu. Studenti by tak měli být schopni invenční, designérské práce s potencionálně realizovatelným výstupem.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti by měli získat schopnost řešit jednoduché a náročnější designérské úkoly při návrhu konkrétního výrobku a prezentovat svoji práci přesvědčivým způsobem.
Prerekvizity:
Předpokladem pro absolvování kurzu je získání nezbytných znalostí, dovedností i celkové tvůrčí erudice v průběhu předcházejícího studia. Student musí zvládat základy kresby a modelování. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení průmyslových výrobků. Je žádoucí znalost programů Rhinoceros 3D, Photoshop nebo CorelDraw.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět navazuje na předchozí ateliérovou výuku průmyslového designu a formuje studenty ke komplexnějšímu chápání návrhářské práce s přesahem do více oborů při řešení designu funkčně a konstrukčně složitějších výrobků. Tematicky jsou zadání semestrálních prací směřována do oblasti průmyslových interiérů a vybavení domácností. Doporučeným tématem je například design domácího plynového kotle, krbových kamen, ponorného čerpadla nebo vysavače. Hlavním výstupem práce je prezentační model navrženého řešení, podle typu zpracovaného produktu ve vhodném měřítku, nebo 1 : 1. Předpokládá se, že při zpracování projektu studenti využijí již získané zkušenosti s programy balíčku Adobe a Rhinoceros 3D.
Metody vyučování:
Periodicky konzultovaná, návrhářská práce v ateliéru.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 8 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Ateliér

- Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku.
- Analýza problému, získání podkladů a informací.
- Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce).
- Další návrhy a skici, modelové skici.
- Schválení definitivní verze, výroba modelu.
- Výroba modelu, zadání 2.úkolu.
- Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2.úkolu.
- Obhajoba 1.úkolu, 2.úkol - návrhy a skici.
- Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (klauzurní práce).
- Schválení konečné varianty.
- Výroba modelu, doplňující korekce.
- Dokončení 2.úkolu a odevzdání.
- Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce).


- Během semestru jsou zadány - 2-3 jednodenní (klauzurní) úkoly na samostatné téma.

Literatura - základní:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
2. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
3. FIELL, Charlotte a Peter FIELL (eds.). Designing the 21st century: design des 21. Jahrhunderts Le design du 21 siécle. Köln: Taschen, c2001. ISBN 3-8228-5883-8.
Literatura - doporučená:
1. MALANIUK, Bohdan. Design v architektuře a stavebnictví: z dějin průmyslového designu. Praha: ČVUT, 1991.
2. Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
3. FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design. Praha: Slovart, c2003. ISBN 3-8228-2426-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 7 Povinný 1 3 Z