Ergonomie (FSI-YER)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí potřebných pro navrhování a modernizaci průmyslových výrobků a pracovního prostředí. Absolventi budou schopni antropocentrického přístupu v designérské tvorbě, k systémovému řešení vztahu člověk-stroj-prostředí. Absolventi budou schopni formulovat požadavky na vztah člověka k libovolnému produktu, k respektování jeho rozměrů, psychofyziologických možností i limitů ve vztahu k vykonávané činnosti pracovního i nepracovního charakteru.
Výstupy studia a kompetence:
- Znalosti o člověku a o optimalizaci psychofyzické zátěže člověka.
- Znalost specifik pracovního prostředí.
- Schopnost navrhovat soustavu ovladačů a sdělovačů.
- Schopnost aplikace zásad pro tvorbu prostoru.
- Znalost aspektů bezpečnosti práce.
- Respektování metodického postupu konstruování.
Prerekvizity:
Předmět je svým charakterem a náplní specifický a nepředchází mu žádný obdobně orientovaný předmět. Přesto se u studentů předpokládá základní orientace v problematice biologie člověka, fyziky, statistiky a základů konstruování. U biologie a fyziky postačí středoškolská úroveň znalostí, u statistiky a základů konstruování znalosti v rozsahu učiva probíraného v rámci vysokoškolského studia.
Obsah předmětu (anotace):
Základem předmětu je porozumění všem aspektům systému člověk-stroj-prostředí s cílem jejich implementace do návrhu designérského díla, se zvláštním zřetelem na užitnost a bezpečnost soustavy. Studenti aplikují získané znalosti na úkolech modelujících situace spojené s užíváním a obsluhou předmětů a strojů s cílem optimalizace pozice člověka v řešených pracovních i nepracovních činnostech. Budou schopni přizpůsobit navrhovaný design schopnostem, možnostem, potřebám i omezením uživatele.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie ergonomie. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace v zadáních modelujících základní ergonomické situace.
Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky udělení zápočtu (min 35 bodů, max 70 bodů): prezence ve cvičení, odevzdání všech zadaných a zkorigovaných prací nejpozději jeden pracovní den před konáním zkoušky, test. Kombinovaná zkouška (min 15 bodů, max 30 bodů)- písemná a ústní. Zadání projektů a termíny odevzdání jsou specifikovány během semestru. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Ateliér  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

- Úvod do předmětu. Ergonomie - definice, základ, přínos, cíl.
- Antropometrické a psychofyziologické parametry člověka.
- Počitky a vjemy, reflexy a reakční časy.
- Psychologické vlastnosti člověka, výkonnost, organizace práce.
- Člověk a stroj - přednosti člověka, přednosti stroje, rozměrové řešení stroje.
- Pracovní poloha, pohybový prostor, zorné podmínky.
- Nářadí a pomůcky, zásady a kritéria pro návrh hmatníků. Sedadla.
- Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači, řešení soustavy ovladačů a sdělovačů.
- Člověk a prostředí - klimatické podmínky, osvětlení, hluk, vibrace a otřesy.
- Bezpečnost práce.
- Interiér – bydlení, zónování domu/bytu, fyzikální vlastnosti prostoru, dispoziční řešení.
- Prostory bytové a komunikační, požadavky na společenské, klidové i provozní prostory.

    Ateliér

- Výroba figuríny 5%, 50%, 95% v měřítku 1:5 a 1:10.
- Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, analýza tématu, skici.
- Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, skici.
- Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, varianty.
- Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, vizualizace.
- Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, analýza tématu, skici.
- Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, skici.
- Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, varianty.
- Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, vizualizace.
- Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, analýza tématu, skici. 
- Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, skici.
- Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, varianty.Test.
- Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí. vizualizace.

Literatura - základní:
2. CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05173-3.
4. RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3313-2.
5. SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x.
Literatura - doporučená:
2. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II: Normativy ledského těla. Biomechanika a bioenergetika. Ostrava: Alexandr Vávra-Vava, 1998. ISBN 80-86168-04-2.
2. ŠEDIVÝ, Vladimír a Václav KOHOUT. Ergonomie: (cvičení). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. ISBN 80-7157-182-2.
3. LORKO, Martin a Zuzana JAMBRICHOVÁ. Ergonómia. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, 1998. ISBN 8070993928.
4. TILLMAN, Barry, David J. FITTS, Wesley E. WOODSON, Rhonda ROSE-SUNDHOLM a Peggy TILLMAN. Human factors and ergonomics design handbook. Third edition. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0-07-170287-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 3 Povinný 1 3 Z