Digitální kresba (FSI-YKD)

Akademický rok 2023/2024
Garant: akad. soch. Josef Sládek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je rozvinout schopnost zachycení objektů průmyslového designu pomocí technik digitální kresby. Výuka je směřována zejména ke zvládnutí kresby vlastních invenčních návrhů a studií. Digitální kresebný projev postavený na individuálním přístupu k tématu směřuje k výraznému posílení tvůrčího potenciálu průmyslového designéra. Cílem je dosažení takové úrovně kresebného projevu, který umožní zobrazit rychle a efektivně vlastní návrhy pro účely jejich dalšího zpracování pomocí 2D a 3D programů.

Výstupy studia a kompetence:
Digitální kresba je jednou z technik používaných v procesu designérské tvorby. Částečně nahrazuje tradiční kresebné techniky (kresba tužkou, fixem, apod.). V počátečních fázích navrhování se používá k vytváření variantních skic, následně jako podklad pro tvorbu 3D modelu a v některých případech k plnohodnotné prezentaci návrhu. Osvojení si techniky digitální kresby posiluje schopnosti a dovednosti designéra, stejně tak kvalitativně povyšuje výstupy ve všech fázích vývoje průmyslového designu.
Prerekvizity:
Předpokladem je znalost zákonitostí perspektivy a zkušenosti s kresbou tradičními technikami. Výhodou je základní znalost práce v aplikacích pro vytváření a úpravu rastrové grafiky.
Absolvování předmětu: Kresba kompozice YKS.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na digitální kresbu objektů existujících i navržených. Práce probíhá od elementárních skic zachycujících základní geometrii jednoduchých objektů, až ke komplexnímu znázornění složitějších objektů včetně jejich detailů, stínování a struktury povrchu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou Seznámení s náplní předmětu, používanými aplikacemi a hardwarovým vybavením (tablety)
Kresba elementárních prvků, linií, ploch a objemů
Kresba jednoduchých geometrických objektů v digitálním prostředí, zobrazování, perspektiva, stylizace
Teorie zobrazení světla a stínu, základní principy a techniky používané ke stínování objektů
Techniky zobrazení materiálů a povrchů, ztvárnění transparentních a reflexivních materiálů
Metody zvýrazňování v digitální kresbě, kompoziční pravidla, použití efektů a filtrů
Kreslení rychlých invenčních skic, techniky používané při vytváření variantních skic designu
Digitální kresba průmyslového výrobku pro účely prezentace, základní geometrie objektu, variantní pohledy
Realistické zobrazení průmyslového výrobku včetně zachycení detailů, materiálu a textury povrchu
Použití digitální kresby v kombinaci s 3D aplikacemi, modelování 3D objektů z 2D skic
Vizualizace, zpracování návrhů do posterů a prezentací, technické požadavky na výstupy
Individuální zadání - samostatná studie dle fantazie
Literatura - základní:
1. STUER, Roselien. Sketching. Drawing Techniques for Product Designers. BIS, 2007. ISBN 9789063691714.
2. STUER, Roselien a Koos EISSEN. Sketching: The Basics. 2. BIS Publishers B.V., 2011. ISBN 978-9063692537.
3. HENRY, Kevin. Drawing for Product Designers. 2. Indianapollis: Laurence King, 2013. ISBN 978-1-85669-743-9.
Literatura - doporučená:
1. ZHANG, Lei. Product Sketchbook. Idea, Process and Refinement. CYPI Press, 2015. ISBN 9781908175687
2. TERMES, Emma, CAMPOS, Cristian, ed. Product Design Sketches. Indianapollis: booQs, 2012. ISBN 978-94-60650-66-6.
3. EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: the basics. 4th print. Amsterdam: BIS Publishers, 2013. ISBN 978-90-6369-253-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 2 Povinný 1 3 L