Marketing (FSI-YMA)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.
Výstupy studia a kompetence:
Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní,
technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.
Obsah předmětu (anotace):
Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky a cvičení nejsou povinné.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (aktivity na cvičení, test v průběhu semestru, řešení případových studií a týmový projekt), jednak formou zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola výuky bude probíhat formou testů, řešení případových studií a týmového projektu. Následuje závěrečná zkouška
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška

- Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu.
- Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix.
- Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia.
- Výrobek - značka, značková politika.
- Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen.
- Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků.
- Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest.
- Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora. prodeje Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing.
- Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci.
- Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu.
- Soudobé trendy v marketingu.
- Soudobé trendy v marketingu.

    Cvičení Seznámení s předmětem a pravidly pro hodnocení studia v průběhu semestru;
Očekávání studentů od předmětu. Diskuse k marketingu;
Analýza marketingového prostředí;
Segmentace;
Marketingový mix;
Význam obalu;
Marketing služeb;
Komunikační mix a příklady inovativních marketingových kampaní;
Aktuální trendy v marketingu;
Test;
11. Prezentace studentů: Týmový projekt;
12. Prezentace studentů: Týmový projekt;
13. Zápočet.
Literatura - základní:
1. KAŇOVSKÁ, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0
2. KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 208 s. ISBN 978-80-265-0076-6
3. KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Grada Publishing, 2013. 245 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
4. JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2. vyd. Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
5. PORRAL, Cristina Calvo; STANTON, John L. Principles of marketing. ESIC Editorial, 2017
6. PŘIKRYLOVÁ J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Grada, 2013. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8
Literatura - doporučená:
1. ROGGEVEEN, Anne, et al. The Role of In-Store and Online Retailing Factors. In: Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Springer, Cham, 2017. p. 553-557.
2. FORET, M. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 1 3 Z