Konstruování strojů - převody (FSI-6KT)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni analyzovat a navrhnout základní strojní součásti sloužící k přenosu výkonu a otáčivého pohybu, jako jsou převody, hřídelové spojky, brzdy a setrvačníky.
Výstupy studia a kompetence:
- Znalost principu, výpočtu a zásad užití základních převodových mechanismů.
- Schopnost aplikace získaných znalostí při návrhu nových strojů a zařízení.
- Schopnost řešit konstrukční projekt.
Prerekvizity:

Znalosti:
- materiálových věd (volba materiálů),
- statiky (analýza zatížení),
- pružnosti a pevnosti (analýza napětí a deformací),
- základů konstruování (tvorba výkresové dokumentace),
- konstruování strojních součástí (uložení, spoje).

 

Absolvování předmětu: 4PP Pružnost a pevnost I.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Pružnost a pevnost I [4PP]
povinná prerekvizita: Konstruování strojů - strojní součásti [5KS]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje přehled o strojních součástech sloužících k přenosu výkonu a otáčivého pohybu, jako jsou převody, hřídelové spojky, brzdy a setrvačníky. Pozornost je věnována především pochopení jejich funkce a osvojení si metodiky používané při jejich návrhu. Předmět integruje poznatky získané v teoretických předmětech bakalářského studia strojního inženýrství, zejména v materiálových vědách a mechanice.
Metody vyučování:
Přednášky, cvičení, samostudium.
Způsob a kritéria hodnocení:

Předmět je zakončen vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Zápočtem se potvrzuje, že student se aktivně účastnil na práci během semestru a získal alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Kritériem bodového hodnocení je míra schopnosti správně samostatně vyřešit konstrukční projekt. Body ze cvičení se nepřenášejí ke zkoušce.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky vymezené v kartě předmětu a zejména schopnost získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míra zvládnutí problematiky se hodnotí v rozmezí 0 až 100 bodů. Student musí získat alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zkoušky je povinná pro všechny studenty. Sestává se ze čtyř úloh. Ústní část zkoušky je dobrovolná.

Přednášky: účast je dobrovolná.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky: účast je dobrovolná.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do převodů. Druhy ozubených převodů a jejich názvosloví.
2. Základy teorie čelního ozubení. Výroba a normalizace ozubení.
3. Čelní ozubená soukolí s přímými a šikmými zuby. Mechanismy s ozubenými koly.
4. Poruchy ozubených kol. Mazání ozubených převodů. Výpočet napětí v ohybu v patě zubu. Výpočet napětí v dotyku.
5. Pevnostní výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby.
6. Kuželová ozubená soukolí.
7. Šneková soukolí.
8. Řemenové převody. Synchronní řemenové pohony.
9. Řetězové převody. Ohebné hřídele.
10. Lanové převody. Třecí převody.
11. Hřídelové spojky a brzdy.
12. Setrvačníky.
13. Variátory.
    Cvičení s počítačovou podporou 1.-13. Řešení individuálního semestrálního projektu dle zadání vyučujícího.
Literatura - základní:
1. SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
4. BUDYNAS, Richard G. a J. Keith NISBETT. Shigleyho konstruování strojních součástí. 2. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2023,   1296  s. ISBN 978-80-214-5471-2.
Literatura - doporučená:
2. BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-352928-8
3. NORTON, Robert L. Machine design: An integrated approach. 4th ed. Boston: Prentice Hall, 2010. ISBN 01-361-2370-8.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L
B-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 3 L
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 5 Povinný 1 3 L