Dějiny designu (FSI-YDD)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí v oboru historie a teorie užitého umění a designu 20. století. Znalosti historie a teorie studentům pomůžou v orientaci mezi historickými a aktuálními souvislostmi designu, užitého umění a uměleckých řemesel ve 20. století a současnosti.
Výstupy studia a kompetence:
- Základní orientace ve vývoji moderního užitého umění.
- Základní orientace ve vývoji designu.
- Znalost hlavních stylů a osobností.
- Schopnost aplikace stylových východisek na současnou tvorbu.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu od počátků po začátek 20. stol.
Obsah předmětu (anotace):
Obsah předmětu je zaměřen na vývoj designu, užitého umění a uměleckých řemesel ve 20. století před a po II. světové válce, seznámení se s významnými osobnostmi průmyslového designu a s aktuálním děním a trendy v designu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny v rámcových historických souvislostech. Výuka může být doplněna exkurzemi.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje užitého umění a designu daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: samostatná práce na zadané téma a ústní zkouška formou rozpravy. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100 – 90 / 1 / výborně // B / 89 - 80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79 - 70 / 2 / dobře // D / 69 - 60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59 – 50 / 3 / dostatečně //F / 49 - 0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška - Vývoj uměleckých řemesel do II. svět. války.
- Vývoj uměleckých řemesel po II. svět. válce.
- Bauhaus.
- Škola umění ve Zlíně.
- Průmyslový design 1. pol. 20. století.
- Průmyslový design 2. pol. 20. století.
- Osobnosti evropského designu.
- Osobnosti mimoevropského designu.
- Osobnosti českého designu.
- Nejnovější trendy v designu.
Literatura - základní:
1. BEARD, Lee, 2012. The art book: new edition. 2nd ed. (rev., expanded and updated). London: Phaidon Press. ISBN 978-0714864679.
2. GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
3. PIJOAN, José. Dějiny umění 9-12. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
4. RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
5. SPARKE, Penny. A century of design: design pioneers of the 20th century. Hauppauge, NY: Barron's, 1998. ISBN 9780764151224.
Literatura - doporučená:
1. BAUER, Alois, 1998. Dějiny výtvarného umění. Olomouc: Rubico. ISBN 80-858-3925-3.
2. HORSHAM, Michael, 1994. '20s and '30s. London: Grange Books. ISBN 18-562-7642-2.
3. KOLESÁR, Zdeno, 2004. Kapitoly z dějin designu. V Praze: Vysoká škola umělecko-průmyslová. ISBN 80-868-6303-4.
4. LUCIE-SMITH, Edward. Artoday. London: Phaidon, 1995. ISBN 978-0714832012.
5. MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem. Brno: Vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
6. POLLY, Polly, 1988. '50s and '60s. Secaucus, N.J: Chartwell Books. ISBN 978-155-5213-244.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zk 2 Povinný 1 3 Z