Úvod do designu (FSI-YDF)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je získání základních znalostí teorie designu, získání schopnosti porozumět základním zásadám, metodám a postupům designérské tvorby. Orientace v problematice průmyslového designu, zobrazováni předmětů a samostatného designérského myšlení je předpokladem pro tvůrčí ateliérovou práci ve vyšších ročnících.
Výstupy studia a kompetence:
- Základní orientace a znalosti v oboru průmyslového designu.
- Rozvinutí základních designérských postupů.
- Osvojení metodiky designérské práce.
- Znalost funkce designu - technické, ergonomické, estetické, sociální, ekonomické a psychologické.
- Znalost elementárních složek geometrických forem a pravidel kompozice.
Prerekvizity:
Předpokladem jsou základní znalosti výtvarných technik v oblasti kresby, malby a grafiky.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět seznamuje studenty se základními principy a podstatou designérské tvorby vycházející z poznání obecných zásad v oblasti designu. Je zaměřený na teorii průmyslového designu včetně jeho historického vývoje. Součástí předmětu je i studie metodologie práce průmyslového designéra a v elementární podobě praktikovaná na zadáních zpracovávaných v rámci cvičení.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu o základních principech a teorii oboru včetně jeho historie. Cvičení jsou zaměřena na praktické ověření získaných znalostí.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: povinná prezence v rozvrhovaných hodinách, individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce, odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a hodnocení písemného testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE A / 100–90 / 1 / výborně B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře C / 79–70 / 2 / dobře D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě E / 59–50 / 3 / dostatečně F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Ateliér  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Úvod do problematiky výuky průmyslového designu na Fakultě strojního inženýrství. Pojem design, průmyslový design, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu, definice designu.

 2. Funkce designu – technická, ergonomická, estetická, sociální, ekonomická a psychologická.

 3. Designové myšlení – Úvod, Výzkum.

 4. Designové myšlení – Generování nápadů.

 5. Designové myšlení – Tvorba prototypů, testování a implementace.

 6. Principy dobrého designu – Dieter Rams.

 7. Profese designéra.

 8. Úvod do tvarosloví – Vnímání tvaru, elementární složky geometrických forem, proporce.

 9. Gestalt principy – Základní principy tvarové psychologie.

 10. Vizuální principy 1.

 11. Vizuální principy 2.

 12. Design 20. století – Čeští a světoví designéři.

 13. Design 21. století – Čeští a světoví designéři.

    Ateliér

 1. Úvod do cvičení – Osnova předmětu, Podmínky udělení zápočtu, Zadání úkolu č. 1 – Designérká skica, Zadání úkolu č. 2 – Tvorba desek, Zadání úkolu č. 3 – Stomachion (2D kompozice z geometrických prvků).

 2. Hodnocení úkolu č. 2, Konzultace úkolu č. 3.

 3. Konzultace úkolu č. 3.

 4. Hodnocení úkolu č. 3, Zadání úkolu č. 4 – Design jednoduchého výrobku s důrazem na výzkum a procesní pojetí úkolu.

 5. Konzultace úkolu č. 4 – Výzkum (Persony).

 6. Konzultace úkolu č. 4 – Ideové návrhy a skici.

 7. Konzultace úkolu č. 4 – Výběr varianty a finalizace.

 8. Hodnocení úkolu č. 4, Zadání úkolu č. 5 – Návrh designu jednoduchého výrobku s důrazem na inovace v technických a estetických kvalit.

 9. Konzultace úkolu č. 5 – Výzkum (Moodboard).

 10. Konzultace úkolu č. 5 – Ideové návrhy a skici.

 11. Konzultace úkolu č. 5 – Výběr finální varianty.

 12. Konzultace úkolu č. 5 – Finalizace.

 13. Hodnocení úkolu č. 5, Závěrečný test.

Literatura - základní:
1. BRAMSTON, David. Basics Product Design 01: Idea Searching. AVA Publishing, 2008. ISBN 9782940373765.
2. HAUFFE, Thomas. Design. Köln: Du Mont, 2002. ISBN 3770133889.
3. HUDSON, Jennifer. Process: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 2. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697255.
Literatura - doporučená:
1. HUDSON, Jennifer. 1000 New Designs 2 and Where to Find Them. Laurence King, 2010. ISBN 978 1 85669 643 2.
2. MILTON, Alex a Paul RODGERS. Product Design. Laurence King, 2011. ISBN 9781856697514.
3. MILTON, Alex a Paul RODGERS. Research Methods for Product Design. 2. Laurence King, 2013. ISBN 9781780673028.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 2 Povinný 1 1 Z