Bakalářský projekt (B-PDS) (FSI-6AP)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je navrhnout průmyslový design výrobku středního rozsahu (dle zadání bakalářské práce), který bude reflektovat zkušenosti získané během dosavadního studia průmyslového designu. Cílem je také prověřit úroveň doposud získaných znalostí a dovedností z hlediska digitálního zpracování návrhu.
Výstupy studia a kompetence:
- Schopnost komplexního zpracování designérského návrhu výrobku střední obtížnosti včetně prezentace dosažených výsledků.
- Schopnost analyzovat problematiku z pohledu funkčního, estetického i technického.
- Schopnost správně stanovit vzájemné vazby sytému člověk-stroj-prostředí.
Prerekvizity:
Předpokladem pro absolvování kurzu je získání nezbytných znalostí, dovedností i celkové tvůrčí erudice v průběhu předcházejícího studia. Student musí zvládat základy kresby a modelování. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů.

Vazby k jiným předmětům:
povinná korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Podle individuálního zadání bakalářské práce studenti zpracovávají komplexní designérský projekt střední obtížnosti včetně výkresové dokumentace. Práce obsahuje skici, variantní návrhy, vizualizace a finální prezentační poster. Součástí řešení jsou volitelné koncepční modely, povinný finální model ve vhodném měřítku a průvodní zpráva v návazností na předmět „Seminář k bakalářské práci“.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách a individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce i odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 8 hod. povinná                  
    Vedení bakalářské práce  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Ateliér - Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového nářadí, nástroje nebo zařízení).
- Analýza, ověření podkladů, informací.
- Přípravné kresby, skici a varianty.
- Práce na návrzích řešení, výběr (konzultace).
- Finalizace kresebných studií, event. ověřovací koncepční model.
- Vypracování kresebných podkladů v měřítku.
- Výběr finálních návrhů.
- Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, příprava pro tvorbu fyzického modelu v daném měřítku.
- Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku.
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy).
- Vypracování fyzického modelu – designérská maketa.
- Tvorba fyzického modelu v daném měřítku.
- Odevzdání kompletního bakalářského projektu.
    Vedení bakalářské práce 1. Specifikace tématu dle zadání práce a pokynů vedoucího;
2. Seznam dosavadních zdrojů;
3. Skici variantních návrhů - konzultace;
4. Skici variantních návrhů - konzultace;
5. 3D modely variantních návrhů - konzultace;
6. 3D modely variantních návrhů - konzultace;
7. Výběr finálních návrhů - konzultace;
8. Finální varianta - korekce tvaru, detaily, ergonomie;
9. Finální varianta - barevnost, grafika;
10. Poster;
11.Fyzický model – designérská maketa;
12.Fyzický model – designérská maketa;
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu.
Literatura - základní:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
2. KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
3. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
Literatura - doporučená:
1. KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
2. PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 10 Povinný 1 3 L