doc. Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

E-mail:   pouchly@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor keramiky a polymerů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A4/104

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017 Obdržení titulu Ing.Paed.IGIP (International Engineering Educator)
 • 2015-2016 Akreditované pedagogické minimum na VUT v Brně
 • 2009- 2012 Doktorské studium na VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství ukončené obdržením titulu Ph.D.
 • 2007-2009 Navazující magisterské studium na VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství ukončené červeným diplomem a obdržením titulu Ing.
 • 2007/2008 Zimní semestr 1. ročníku magisterského studia absolvován v rámci programu ERASMUS na Dublin City University, Faculty of Mechanical Engineering, Dublin, Ireland
 • 2004-2007 Bakalářské studium na VUT v Brně, obor Materiálového inženýrství ukončené červeným diplomem a obdržením titulu Bc.
 • 2000-2004  Studium na Střední průmyslové a umělecko-průmyslové škole v Opavě

Přehled zaměstnání

2022 – nyní, Development engineer – Garrett Motion Czech Republic s.r.o., R&D

2021 – nyní, Odborný asistent – Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT, skupina inovační technologie v keramice

2016 – nyní, Vědecký pracovník – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství

2020 – 2021, Učitel Fyziky –základní Waldorfská škola v Brně

2015 – 2020, Odborný asistent – Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT, skupina pokročilých keramických materiálů

2012 – 2015, Postdoc Excellence - Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT, skupina pokročilých keramických materiálů

2006 – 2014, Technik - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

Slinování pokročilých keramických materiálů

Akademické stáže v zahraničí

2010 University of Novi Sad, Srbsko (1 měsíc)

2010 Stockholm University, Švédsko (4 měsíce)

2011 Stockholm University, Švédsko (1 měsíc)

2013 Jozef Stefan Institute, Slovinsko (3 měsíce)

2015 Jozef Stefan Institute, Slovinsko (1 měsíc)

 

Mimouniverzitní aktivity

Národní pedagogcký institut - externista - revize rámcových vzdělávacích plánů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - posuzovatel projektů

Technologická agentura ČR - posuzovatel projektů

The Science Fund of the Republic of Serbia - posuzovatel projektů

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

486

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

417

Citace ostatní (bez autocitací)

486

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.; SHEN, Z.:
  Two-stage master sintering curve applied to two-step sintering of oxide ceramics,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.33, (2013), No.12, pp.2275-2283, ISSN 0955-2219
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.; XIONG, Y.; SHEN, Z.:
  Master Sintering Surface – A Practical Approach to Its Construction and Utilization for Spark Plasma Sintering Prediction,
  Science of Sintering, Vol.44, (2012), No.2, pp.169-175, ISSN 0350-820X, International Institute for the Science of Sintering
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • XIONG, Y.; HU, J.; SHEN, Z.; POUCHLÝ, V.; MACA, K.:
  Preparation of Transparent Nanoceramics by Suppressing Pore Coalescence, WILEY-BLACKWELL
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.:
  Master Sintering Curve - A Practical Approach to its Construction, International Institute for the Science of Sintering
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MACA, K.; POUCHLÝ, V.; ŽALUD, P.:
  Two-Step Sintering of Oxide Ceramics with Various Crystal Structures, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.; SHEN, Z.:
  Two-stage master sintering curve applied to two-step sintering of oxide ceramics,
  Journal of the European Ceramic Society, Vol.33, (2013), No.12, pp.2275-2283, ISSN 0955-2219
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Pro konstrukci Univerzální slinovací křivky byly použity Tetragonální (3 mol. % Y2O3) a kubický ZrO2 (8 mol. % Y2O3) a AL2O3 prášky slinuté metodou konstantní rychlostí ohřevu. Pro tyto prášky byly vypočteny aktivační energie slinovacího procesu: 770 kJ/mol pro Al2O3, 1270 kJ/mol pro t-ZrO2, 620 kJ/mol a 750 kJ/mol pro c-ZrO2. Takto stanovené hodnoty byly ověřeny alternativní metodou na základě analýzy smrštění. Univerzální slinovací křivky byly zkonstruovány také pro slinování pomocí dvojstupňového slinování. Zde se ovšem ukázalo, že tyto křivky mají ve fázi uzavřené porosity významný odklon k nižším aktivačním energií. Toto snížení je vysvětleno pomocí změny slinovacího mechanismu.byl vytvořen nový model pro slinovací křivku tak, aby tento odklon mohla popsat. Nakonec byla efektivita dvojstupňového slinování porovnána s hodnotami stanovené aktivační energie ve finální fázi slinování.
 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.; XIONG, Y.; SHEN, Z.:
  Master Sintering Surface – A Practical Approach to Its Construction and Utilization for Spark Plasma Sintering Prediction,
  Science of Sintering, Vol.44, (2012), No.2, pp.169-175, ISSN 0350-820X, International Institute for the Science of Sintering
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Slinování je složitý tepleně aktivovaný proces,a je velmi žádané, aby bylo možno tento proces předpovědět. Článek ukazuje možnost předpovědi slinovacího chování pomocí konceptu Univerzálního slinovacího povrchu pro slinování za přítomnosti tlaku v přístroji Spark Plasma Sintering (SPS). Dále byl představen užitečný software, který umožňuje rychlé řešení výše uvedeného konceptu. Celá koncepce byla ověřena pomocí slinování materiálu AL2O3 v SPS.
 • XIONG, Y.; HU, J.; SHEN, Z.; POUCHLÝ, V.; MACA, K.:
  Preparation of Transparent Nanoceramics by Suppressing Pore Coalescence, WILEY-BLACKWELL
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Byl studován vývoj mikrostruktury 3Y-TZP nanokeramiky s relativní hustotou větší než 93%. Speciální pozornost byla věnovány vývoji struktury pórů. Bylo zjištěno, že zhutňování nanokeramiky s uzavřenou pórovitostí bylo urychleno koalescencí pórů. To bylo vysvětleno koalescencí lokálně propojených pórů vzniklých z nehomogenit v tělese. Koalescenci pórů bylo možno potlačit aplikováním externího tlaku. Tento proces byl demonstrován pomocí aplikace Spark Plasma Sintering za použití nízkých teplot a dlouhých časů, což vedlo k získání optické transparence vzorků.
 • MACA, K.; POUCHLÝ, V.; ŽALUD, P.:
  Two-Step Sintering of Oxide Ceramics with Various Crystal Structures, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Byl studován vliv dvojstupňového slinování na mikrostrukturu keramických materiálů s rozdílnými krystalovými strukturami. Výsledky ukázaly, že efktivita dvojstupňového slinování je více závislá na krystalové struktuře než na velikosti částic a mikrostruktuře keramického polotovaru. Dvojstupňové slinování znamenalo jen zanedbatelné zlepšení mikrostruktury tetragonálního ZrO2 a hexagonálního Al2O3, naopak bylo výhodné pro slinování kubického ZrO2 - znamenalo pokles velikosti zrn na polovinu.
 • MACA, K.; POUCHLÝ, V.; SHEN, Z.:
  Two-Step Sintering and Spark Plasma Sintering of Al2O3, ZrO2 and SrTiO3 Ceramics,
  INTEGRATED FERROELECTRICS, Vol.99, (2008), No.1, pp.114-124, ISSN 1058-4587
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Byl studován vliv dvojstupňového a SPS slinování na mikrostrukturu 3 typů oxidových keramik: Al2O3 (velikost částic 240 nm), ZrO2 (60 nm, stabilizován 3 mol%Y2O3) a SrTiO3 (50 nm). Dvojstupňové slinování nevedlo ke snížení velikosti zrn Al2O3 a ZrO2 keramiky, ale způsobilo významné snížení jejich velikosti u perovskitové SrTiO3 keramiky. Beztlaké slinováníf SrTiO3 vedlo ke keramice o hustotě pouze 95%TD a velikosti zrn 400nm. Na rozdíl od toho pomocí SPS při tlaku 200MPa byla přpravena SrTiO3 keramika o hustotě 98%TD a velikosti zrn 80nm.