Znalosti předpokládané u přijímací zkoušky z fyziky

Bakalářské studium

  1. Soustava jednotek SI - Základní jednotky. Rozměr jednotky.
  2. Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa - Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpožděný pohyb po přímce. Volný pád. Užití Newtonových pohybových zákonů. Hybnost a impuls síly. Rovnoměrný pohyb po kružnici. Práce síly. Výkon. Mechanická energie. Kinetická energie. Práce vykonaná na tělese a změna kinetické energie tělesa. Tíhová energie. Zákon zachování mechanické energie. Skládání sil působících na tuhé těleso. Těžiště. Moment síly. Rovnovážná poloha tělesa. Kinetická energie při rotačním pohybu.
  3. Mechanika tekutin - Tlak. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Rovnice kontinuity.
  4. Termodynamika a struktura látek - Vnitřní energie. První termodynamický zákon. Teplo, tepelná kapacita. Kalorimetrická rovnice. Stavová rovnice ideálního plynu. Užití prvního termodynamického zákona pro děj izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický. Práce plynu. Délková pružná deformace pevného tělesa, Hookův zákon. Teplotní roztažnost pevných látek. Změny skupenství, skupenské měrné teplo.
  5. Kmitání, vlnění - Harmonický kmitavý pohyb. Kmitání tělesa na pružině a kyvadla. Postupné příčné a postupné podélné vlnění. Stojaté vlnění. Vlnová délka.
  6. Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon. Vztah mezi gravitační silou a tíhou. Práce tíhy. Potenciální tíhová energie. Pohyb tělesa v homogenním tíhovém poli. Vrhy.
  7. Elektřina a magnetismus - Elektrické pole. Coulombův zákon. Intenzita pole. Práce elektrické síly. Elektrická potenciální energie, potenciál, napětí. Kondenzátor, kapacita. Elektrický proud v kovech. Elektromotorické napětí zdroje, svorkové napětí. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony. Zvětšování rozsahu ampérmetru a voltmetru. Práce a výkon proudu. Magnetické pole kolem vodičů. Magnetická indukce. Magnetická síla působící na přímý vodič a nabitou částici. Elektromagnetická indukce. Faradayův zákon. Vznik střídavého proudu. Rezistence, indukce a kapacitance. Výkon střídavého proudu. Sériový obvod RLC.
  8. Optika - Světlo jako vlnění, frekvence, vlnová délka. Odraz a lom, index lomu. Foton. Zobrazení odrazem - rovinné a duté zrcadlo. Zobrazení lomem - tenká spojka. Geometrické konstrukce zobrazení. Ohniska. Skutečný a zdánlivý obraz. Příčné zvětšení.
  9. Atom - Stavba atomu. Jádro a obal. Protonové a hmotnostní číslo. Uspořádání v Mendělejově tabulce. Izotop. Radioaktivní rozpad. Záření alfa, beta, gama. Poločas přeměny.

U přijímací zkoušky je kladen důraz na aplikace uvedené tematiky - řešení příkladů a testových otázek. U přijímací zkoušky z fyziky lze použít pouze kapesní kalkulátor.

Literatura:
[1] Učebnice fyziky (gymnázium).
[2] Halliday - Resnick - Walker: Fyzika. (český překlad učebnice VUTIUM Brno, 2001).
[3] Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia I., II.