Výrobní technologie I (FSI-2VT)

Akademický rok 2021/2022
Garant: doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s uvedenými technologiemi a naučit je alespoň částečně manuální zručnosti při provádění jednotlivých operací, kterou využijí při dalším studiu při přípravě experimentů na jednotlivých specializacích obecných bakalářů.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Výrobní technologi I umožní studentům prakticky si vyzkoušet
některé operace jednotlivých technologií, na které budou v dalším studiu
navazovat teoretickými poznatky.
Prerekvizity:
Znalost technologických předmětů I. ročníku studia.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznámí studenty se základními strojírenskými technologiemi a umožní jim praktické vyzkoušení jednotlivých vybraných operací.
1. Technologie plošného tváření s praktickým použitím operací stříhání, děrování a ohýbání na zadané součásti.
2. Technologie objemového tváření se zaměřením na volné kování materiálu za tepla s uplatněním operací prodlužování, rozšiřování a ohýbání za tepla na zadané součásti.
3. Technologie svařování materiálu plamenem, včetně osvojení si základních úkonů a manipulace s hořákem při svařování.
4. Technologie povrchových úprav se zaměřením na ochranu proti korozi.
5. Technologie slévárenské se zaměřením na zhotovení jednoduché formy a složité formy s nerovinnou dělící plochou.
Metody vyučování:
Výuka je tvořena přednáškami a praktickým laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování zadání a aktivita studenta při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Zameškaná výuka bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  11 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  2 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Krystalizace a tuhnutí odlitků.
2. Nálitkování, napětí, vtokové soustavy.
3. Výroba slévárenských forem a modelů, způsoby formování.
4. Strojní formování, trvalé formy, tavení kovů.
5. Základy tváření, zákony plastické deformace.
6. Výroba hutních polotovarů - plechy, trubky, profily, dráty a jiné.
7. Zpracování plechu - technologie: stříhání, hluboké tažení, ohýbání.
8. Objemové tváření - protlačování, pěchování, kování.
9. Svařování - tavné, základní metody svařování plamenem a el. proudem.
10. Svařování odporové, bodové, švové, zvláštní způsoby.
11. Svařování tlakem. Pájení.
12. Dělení kovů - tepelné řezání, metody.
    Laboratorní cvičení 2. až 12. týden - Lisovna, Kovárna, Svařovna, Slévárna, Povrchová úprava: zhotovení výrobků dle technologického postupu.

LISOVNA:
1. Základní informace o technologii zpracování plechu stříháním a ohýbáním.
2. Seznámení s ručními nástroji a stroji, které se budou při práci používat.
KOVÁRNA:
1. Základní informace o technologii tváření kovů za tepla kováním. 2. Seznámení s kovacími nástroji, stroji pro volné kování a obsluhou výhně.
SVAŘOVNA:
1. Názorná příprava a ukázka zapálení hořáku, druhy plamene, ukázka svařování plechových dílců.
2. Popis zadané úlohy, individuální nácvik natavení materiálu a provedení tavného svaru s přídavným materiálem.
SLÉVÁRNA:
1. Seznámení s tavícím zařízením používaným ve slévárnách.
2. Odlití formy a vyhodnocení odlitku.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
1. Základní informace studetům o vzniku koroze a protikorozní ochraně kovových materiálů.
2. Individuální práce studentů.
    Cvičení 1. Úvod a bezpečnost práce.
13. Vyhodnocení cvičení a zápočty.
Literatura - základní:
1. ZDRAVECKÁ, Eva a Ján KRÁL´. Základy strojárskej výroby. 1. vyd. Prešov: Vydavatel´stvo Michala Vaška, 2002. 145 s. ISBN 80-7165-353-5.
2. SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730. ISBN 0-07-146271-6.
Literatura - doporučená:
1. SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730. ISBN 0-07-146271-6.
2. HOSFORD, WILLIAM F. and ROBERT CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. p. 331. ISBN 978-1-107-88-00452-8.
3. DVOŘÁK, Milan. Technologie II. Vyd. 3., doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 238 s. ISBN 80-214-2683-7.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-P prezenční studium STG Strojírenská technologie -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-STR-P prezenční studium AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 2 Z