Angličtina 1 (FSI-A1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Zuzana Wolná  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je zopakování, doplnění a prohloubení těch gramatických jevů, které působí studentům největší potíže během studia povinných kurzů angličtiny. Absolvování tohoto předmětu by mělo studentům pomoci zvládnout učivo, které se u povinných kurzů již považuje za zvládnuté.

Výstupy studia a kompetence:

Studenti si zopakují základy gramatiky potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni A2-B1 dle Evropského referenčního rámce.

Prerekvizity:

Kurz je určen pro studenty, kteří potřebují intenzivní zopakování středoškolského učiva, ať již během studia povinných kurzů nebo před zkouškou z obecného jazyka.

Vazby k jiným předmětům:
povinná neslučitelnost : Angličtina 2 [A2]
povinná neslučitelnost : Angličtina 3 [A3]
povinná neslučitelnost : Angličtina 3 [A3]

Obsah předmětu (anotace):

Předmět umožňuje studentům upevnit znalosti anglického jazyka na středoškolské úrovni a je zaměřený na zopakování  gramatických jevů, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí povinných kurzů nebo zkoušky z obecného jazyka.

Metody vyučování:

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení:

Zápočet je podmíněn aktivní prací v kurzu a splněním konkrétních požadavků stanovených učitelem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Práce studentů v kurzu je pravidelně kontrolována.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

- opakování slovesných časů


- čas přítomný prostý a příslovce četnosti, čas přítomný průběhový


- stavová a dynamická slovesa


- tvoření otázek, podmětné a předmětné otázky


- čas minulý prostý a průběhový


- předpřítomný čas prostý


- předminulý čas prostý a minulé časy ve vyprávění


- čas budoucí vyjádřený pomocí will, vazby going to a přítomného času průběhového


- budoucnost vyjádřená pomocí might, may a could, budoucnost v časových větách a v první podmínkové větě


- modální slovesa


- vazba used to a modální sloveso would ve vyprávění


- trpný rod

Literatura - základní:
1.

ALEXANDER, L. G. Longman English grammar. London: Longman, 1991. ISBN 0582558921.

2.

GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-134-4.

3.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 0521357705.

4. SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1991. ISBN 0194311856.
5. SCRIVENER, Jim. Visual Grammar 2. Richmond: Richmond, 2014. ISBN 9788466815666.
6.

SCRIVENER, Jim. Visual Grammar 1. Richmond: Richmond, 2014. ISBN 9788466812283.

Literatura - doporučená:
2. Hollet, V. Tech Talk. Elementary. Student's Book. OUP 2003
3. MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. With Answers. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001. ISBN 0-521-55928-6
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z