Lidská výkonnost a omezení (FSI-CLO)

Akademický rok 2022/2023
Garant: MUDr. Jana Hlaváčová  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s funkcí lidského faktoru v letectví a s jeho rozhodujícím vlivem na ovlivnění bezpečnosti a efektivity letecké dopravy.
Výstupy studia a kompetence:
Základní znalosti z kvantitativních i kvalitativních vlivů vnějšího i vnitřního prostředí na funkci lidského organismu, na jeho potřeby i na limitaci výkonu člověka v letecké službě, na jeho způsobilost zdravotní, psychofyziologickou, osobnostní i odbornou.
Prerekvizity:
Znalost biologie člověka na úrovni učebnice pro gymnázia (Jelínek, Zicháček).
Obsah předmětu (anotace):
Základní kurs určený pro specializace související s létáním a leteckým provozem v užším slova smyslu. Zahrnuje úlohu lidského faktoru v letectví a omezení výkonnosti člověka jednak z hlediska okolního prostředí a jednak z hlediska zvláštnosti člověka jako živé soustavy - a to člověka jako 1. druhu, 2. jedince zdravého (fyziologie), nemocného (patofyziologie) 3. ovlivněného vyšší nervovou soustavou (psychologie), součásti určité společnosti (sociologie). Náplň předmětu vyplývá z JAR FCL-1 a byla modifikována novějším JAR-FCL 3.Výuka tohoto předmětu je požadavkem ICAO.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na cvičeních a vypracování seminární práce. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolovaná třídní knihou. Při absenci vyšší než 80% musí student, po dohodě s vyučujícím, individuálně nahradit absenční hodiny.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Lidské faktory v letectví.
2. Dostatečná schopnost a omezení a procesy vývoje v dostatečně schopného pilota.
3. Statistika nehod a pojmy bezpečnosti letu.
4. Základy fyziologie letu.
5. Člověk a prostředí – smyslový systém.
6. Zdraví a hygiena.
7. Zpracování informace člověkem.
8. Omyl a spolehlivost člověka.
9. Rozhodování.
10. Předcházení a zvládání omylů – zvládnutí činnosti v pilotním prostoru.
11. Osobnost.
12. Přetížení a nevytížení člověka.
13. Pokroková automatizace pilotního prostoru.
    Cvičení 1. Lidské faktory v letectví.
2. Dostatečná schopnost a omezení a procesy vývoje v dostatečně schopného pilota.
3. Statistika nehod a pojmy bezpečnosti letu.
4. Základy fyziologie letu, jednotlivé tělní systémy v letectví.
5. Člověk a prostředí – integrace smyslových vstupů.
6. Zdraví a hygiena – problémové oblasti pro piloty.
7. Ztráta pracovní schopnosti.
8. Zpracování informace člověkem.
9. Omyly a spolehlivost lidského chování.
10. Rozhodování, vědomí bezpečnosti i koordinace (pojmy vícečlenné posádky).
11. Osobnost.
12. Přetížení a nevytížení člověka.
13. Pokroková automatizace pilotního prostoru.
Literatura - základní:
1. PhDr. Mudr.L. Háčik,CSc.: Lidská výkonnost a omezení
2. Jiří Šulc: Letecká fyziologie
3. Předpis JAR-FCL 3
4. Trollip,S.R-Jensen,R.S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood, 1991
Literatura - doporučená:
5. Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia
6. Silbernagl, Despopoulos: Alas fyziologie člověka
7. Trollip,S.R-Jensen,R.S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood, 1991
8. Handzo a spol.: Telovýchovné lekárstvo
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 Z