Letecká meteorologie (FSI-DLM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s meteorologickými podmínkami jednotlivých fází letu a provozu na letištích. Vybavit studenty znalostmi o atmosférickém prostředí a meteorologickém zajišťování bezpečnosti a hospodárnosti civilního letectví se zřetelem na ekologické aspekty. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL (A).
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají teoretické poznatky z letecké meteorologie a dovednosti v praktickém využívání letecké meteorologické dokumentace potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.
Prerekvizity:
Základy termodynamiky, mechaniky letu a regionální geografie.
Obsah předmětu (anotace):

Aplikovaná meteorologie, zkoumající meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na letecký provoz a leteckou techniku. Obsahově je zaměřena na vlastnosti atmosféry a základní atmosférické jevy, které ovlivňují bezpečnost, hospodárnost, výkon, pravidelnost a komfort leteckého provozu. Meteorologická pozorování, služby, předpovědi a zprávy pro leteckou činnost. Rozebírají se meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na činnost letectva a leteckou techniku. Synoptické objekty: vzduchové hmoty, atmosférické fronty a tlakové útvary. Mezinárodní organizace a projekty k zabezpečení civilní letecké dopravy, pozorovací sítě. Letecké meteorologické informace: zprávy, výstrahy a předpovědi. Klimatografie letišť.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:

Přednášky a cvičení jsou povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny lze nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Zkouška je písemná. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 4 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Atmosféra, Tlak, Hustota


2. Tlakové systémy, Teplota, Vlhkost 


3. Adiabatika a stabilita, Turbulence 


4. Výškoměr, Větry, Výškové větry


5. Mraky, Tvorba mraků a srážky


6. Bouřky, Viditelnost, Námraza 


7. Vzdušná hmota, Okluze, Jiné cyklóny


8. Globální klimatologie, Místní větry a počasí, Oblastní klimatologie


9. Klimatologie na letových trasách, Satelitní pozorování 


10. Meteorologické zprávy o letišti (METARs) 


11. Předpovědi letišť terminálů (TAF), Mapy významného počasí a větru 


12. Varovné zprávy


13. Meteorologické informace pro letadla za letu

    Cvičení 1.-2. Rozložení meteorologických prvků s výškou.
3.-4. Časový průběh vybraných meteorologických prvků.
5.-6. Přízemní a výškové povětrnostní mapy.
7.-8. Popis a analýza přízemního tlakového pole.
9.-11. Letecké meteorologické zprávy, mezinárodní kódy.
12. Exkurze na meteorologickou stanici.
13. Exkurze na meteorologickou radiolokační stanici.
Pozn.: Cvičení jsou organizována operativně k tématům přednášek, zčásti mají charakter samostatné práce studentů, zčásti charakter demonstrační.
Literatura - základní:
1.

Meteorology ATPL Ground Training Series, Oxford Aviation Academy, 2020

2. SOBOTA, J., KRÁČMAR, J.: Meteorologie.1. ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2002, ISBN 80-7204-238-6.
3. NEDELKA, M.: Prehľad leteckej meteorológie. Bratislava: Alfa, 1984.
4. DVOŘÁK, P.: Letecká meteorologie, 2. vydání. Cheb: Svět křídel, 2010. ISBN isbn978-80-8680-885-7.
5. Great Britain. Meteorological Office: Handbook of aviation meteorology. London: H.M. Stationery Off., 1960.
6. ENGLAND, J., ULBRICHT, H.: Flugmeteorologie. Berlin, Transpress-Verlag für Verkehrswesen, 1980. Luftfahrt-Handbücher.
Literatura - doporučená:
5. H. M. Stationery Off.: Handbook of aviation meteorology, 1960.
7. LEXMANN, E.: Meteorológia pre športového pilota. 2. dopl. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia dopravnej literatúry.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 7 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 7 Povinný 1 2 L