Radionavigace I (FSI-DRN)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Miroslav Červenka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Studenti se seznámí s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních radionavigačních zařízení.
Pochopí možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Výstupy studia a kompetence:

Znalosti funkce a použití základních druhů rádiových navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě (část Radionavigace I).
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentu CAE Oxford Aviation Academy, Oxford 2020, Radio Navigation.

Prerekvizity:
Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět představuje první část tématiky 062 (Radionavigace I), spňující požadavky Nařízení komise (EU) č. 1178/2011. Obsahem jsou: Úvod do základů radiotechniky a šíření elektromagnetických vln. Dopplerův jev v radiotechnice.
Letecká rádiová navigační zařízení (rádiové zaměřovače a kompasy, nesměrové i směrové rádiové majáky, rádiové přibližovací a přistávací systémy). Pozemní letecké primární impulsní radary.
Letecký palubní radar, používaný v civilních letadlech. Pasivní sledovací systémy.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky pro udělení zápočtu:
- 100% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Zkouška je písemná a ústní.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod - kontrola úrovně předběžného vzdělání studentů (fyzika, radiotechnika; základy radiotechniky - opakování/seznámení).
2. Šíření elektromagnetických vln v atmosféře Země.
3. Využití Dopplerova jevu v letecké radiotechnice (měření GS a úhlu snosu/Doppler radar).
4. Letecké pozemní zaměřovače (VDF).
5. Letecký všesměrový maják (NDB); palubní automatický rádiový kompas (ADF).
6. Pozemní směrové rádiové majáky (VOR, DVOR).
7. Letecký přibližovací systém (ILS).
8. Letecký přistávací systém (MLS).
9. Základy radiolokace (základy impulsní techniky; druhy radarů).
10. Letecké primární přehledové impulsní radary.
11. Letecký palubní povětrnostní radar (AWR).
12. Pasivní radary (metoda TDOA; VERA, TAMARA) 
13. Rezerva (konzultace, cvičení, příprava na zápočet).

    Cvičení

1.Příklady z eltechniky (přepočty,modulace, směšování).
2.Šíření vln v různých kmitočtových pásmech (troposféra, ionosféra, odrazy vln).
3.Princip činnosti Doppler Navigator.
4.Určení zaměření letadla pomocí ADF. Indikace.
5.Funkce radiokompasu. Indikace. 
6.Funkce VOR. Indikace na palubě.
7.Princip činnosti DVOR, PVOR, TVOR.
8.Princip ILS. Využití ILS. Indikace na palubě.
9.Princip MLS. Lomené trajektorie přiblížení. Přesnost.
10.Základy radarové techniky.
11.Letecké přehledové i palubní radary (funkce).
12.Konzultace/příprava na test.
13.Zápočet - test.

Literatura - základní:
1. ATPL, Oxford Aviation Academy, 062, part Radionavigation I, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2006
2. Vosecký, S.: Radionavigace - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1(062 00), akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006
3. Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
4. KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, CERM, ISBN 978-80-7204-638-6, Brno 2009
5. Aviationexam.com, JAA TEST PREP, 062 Radio Navigation, Edition 2010, Czech Republic
6. Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013.
Literatura - doporučená:
8. VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988
9. .
10. L.Kulčák a kol.: Zabezpečovací letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999
13. GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 2 L