Provozní postupy (FSI-ELI)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s problematikou a požadavky ANNEXu 6 a předpisu JAR-OPS.
Připravit studenty na praktické využívání provozních postupů v obchodní letecké dopravě. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL(A).
Výstupy studia a kompetence:
Student získá znalost obsahu předpisu JAR-OPS a ANNEXu 6, která je nezbytná pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.
Prerekvizity:
Obecná Navigace, Letecký zákon a předpisy, Pravidla létání a letový provoz.
Obsah předmětu (anotace):
Působnost ANNEXu 6, definice s tímto ANNEXem související. Povinnosti provozovatele, nároky kladené na provoz. Specifikace předpisu JAR-OPS. Všeobecné požadavky a konkrétní požadavky JAR-OPS na žadatele o provoz obchodní letecké dopravy. Provoz za nepříznivých meteo. podmínek, požadavky na vybavení a přístroje, komunikační a navigační vybavení, údržbu letounů. Kritéria pro dálkové lety a omezení daná výkony letadla. Provozní postupy létání v prostoru NAT, funkce MMEL a MEL. Vznik námrazy, prevence námrazy a odmrazování letounů. Nebezpečí střetu s ptáky a jeho předcházení, snižování hluku, požár a kouř na palubě, střih větru, microburst, turbulence v úplavu, bezpečnost a ochrana před protiprávními činy, nouzová a bezpečnostní přistání, vypouštění paliva za letu, přeprava nebezpečného zboží, kontaminace dráhy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách.Zkouška je udělena na základě písemného testu v rozsahu 100 otázek. Doba trvání testu je 90 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku je 1 bod. Podle dosaženého počtu bodů je studentovi zapsána známka.V případě, že student nesouhlasí s dosaženou známkou, má možnost ji opravit u ústního pohovoru, kde je studentovi položena otázka z celého rozsahu učiva.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou v této formě studia povinné. Při absenci vyšší než 80 % na přednáškách a cvičeních, musí student individuálně nahradit zameškanou část výuky. Absenční hodiny lze nahradit po dohodě s přenášejícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Všeobecné požadavky. Annex 6/L6.
2. JAR OPS. Požadavky navigace na dálkové lety.
3. Zvláštní provozní postupy a nebezpečí.
4. Provozní letový plán.
5. Transatlantický a polární let.
6. Odmrazování letounu, ochrana před námrazou.
7. Nebezpečí a předcházení střetu s ptáky.
8. Snižování hluku. Požár/kouř.
9. Dekomprese přetlakové kabiny.
10. Turbulence v úplavu. Střih větru, microburst.
11. Nouzová a bezpečnostní přistání.
12. Bezpečnost a ochrana před protiprávními činy.
13. Přeprava nebezpečného zboží. Znečištěné dráhy.
    Cvičení 1. Práce s předpisem L6
2. Práce s předpisy JAR OPS
3. Práce s předpisy JAR OPS
4. Práce s letovou příručkou
5. Práce s letovou příručkou
6. Práce se seznamem povolených odchylek od draku
7. Práce se seznamem minimálního vybavení MEL
8. Provozní letový plán
9. Práce s North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual
10. Práce s North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual
11. Protihlukové postupy –práce s AIPy ČR
12. Protihlukové postupy –práce s AIPy ČR
13. Práce s předpisem L18
Literatura - základní:
3. EASA/EU-OPS 1: 2008, Document ES No.859/2008
Literatura - doporučená:
1. Vinklář M. : Provozní postupy
2. Letecká informační služba: L 6 Provoz letadel
3. ICAO: North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, 8th Edition,
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 3 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 3 Povinný 1 3 Z