Letecké pohonné jednotky (FSI-ELV)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem je seznámit studenty s principy funkce, konstrukcí a provozem letadlových pohonných jednotek na úrovni předepsané pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků z konstrukce letadlových pohonných jednotek v pilotní praxi. Připravit studenty k vykonání teoretických zkoušek pro získání ATPL(A).

Výstupy studia a kompetence:

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti konstrukce a provozu letadlových pohonných jednotek, potřebné pro výkon funkce dopravního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity:

Znalost matematiky, mechaniky a fyziky v rozsahu učiva pro střední školy.

Obsah předmětu (anotace):

Rozebírají se otázky spojené bezprostředně s pohonem letadel. Úvodem jsou opakovány základní znalosti na úrovni středoškolské fyziky a mechaniky v souvislosti s konstrukcí, funkcí a provozem pístových spalovacích motorů. Následně jsou rozebrány otázky principu, konstrukce, funkce a provozu lopatkových letadlových motorů. Zvláštní zřetel je brán na provoz letounů třídy B a A, na práci s letovými příručkami a na provoz letounů s ohledem na požadavek minimalizace vlivu na životní prostředí.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probírané na přednáškách s důrazem na seznámení se s příslušnými strojními součástmi a s dokumentací a příručkami konkrétních letounů.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních a vypracování projektu na předepsané téma. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace probíhá dle Studijního a zkušebního řádu VUT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolována zápisem do třídní knihy. Minimální účast je 80%. Náhrada je možná formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování, které student musí předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Pístový spalovací motor, fyzikální princip činnosti, konstrukce, části.
2. Pracovní cykly pístového spalovacího motoru, motory zážehové a vznětové.
3. Systémy pístového spalovacího motoru, funkce, regulace chodu a ovládání motoru.
4. Parametry pístových spalovacích motorů, režimy provozu, provozní omezení, údržba.
5. Vrtule, typy, konstrukce, funkce, parametry, ovládání, provozní omezení.
6. Lopatkové motory, princip činnosti, teoretické základy.
7. Konstrukce lopatkových motorů, jednotlivé části a jejich funkce.
8. Charakteristika lopatkových motorů, parametry, režimy chodu.
9. Systémy lopatkových motorů, periferní části.
10. Součinnost systémů lopatkových motorů se systémy letounu, provozní omezení.
11. Ovládání letadlových pohonných jednotek, indikační přístroje, postupy, nouzové stavy.
12. Paliva pro letadlové motory, vývoj alternativních paliv, vliv provozu na životní prostředí.
13. Mazací oleje pro letadlové pohonné jednotky, provoz a údržba pohonných jednotek.

    Cvičení

1.-2. Rozlišení konstrukce motorů, identifikace dílů, vysvětlení funkce.
3.-4. Vyhodnocení parametrů pístových motorů, ovládání vrtulí, provozní režimy.
5.-6. Rozlišení konstrukce pístových a turbínových motorů s ohledem na jejich využití.
7.-8. Vyhodnocení charakteristiky jednotlivých motorů, zhodnocení provozních možností.
9.-10. Ovládání turbínových motorů, vyhodnocení údajů přístrojů, nouzové postupy.
11. Praktické cvičení v leteckých dílnách.
12. Volba paliva a mazacího oleje, provozní pokyny, bezpečnost provozu.
13. Ekologie provozu motorů v praxi, zápočet.

Literatura - základní:
1. Jeppesen. EASA ATPL Training: Powerplant. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2015. ISBN 9780884875994.
2. ADAMEC, Josef. Pohonná jednotka (021 03): [učební texty dle předpisu JAR-FCL 1]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4477-X.
3. ADAMEC, Josef a Jindřich KOCÁB. Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9.
Literatura - doporučená:
4. Jeppesen. EASA ATPL Training: Airframe & Systems, Emergency Equipment. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884875970.
5. KELLER, Ladislav a Jindřich KOCÁB. Učebnice pilota: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Vyd. 2. Cheb: Svět křídel, 2006. ISBN 80-852-8089-2.
6. PLC, Rolls-Royce. The Jet engine. 4th ed. Derby, England: Rolls-Royce, 1986. ISBN 09-021-2104-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 6 Povinný 1 3 Z