Radionavigace II (FSI-ERN)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Seznámit se s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních leteckých radionavigačních zařízení.
Pochopit možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Výstupy studia a kompetence:

Znalosti funkce a použití jednotlivých druhů leteckých rádiových a radiolokačních navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě.
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentů ICAO a EASA.

Prerekvizity:

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět představuje druhou část tématiky Radionavigace II podle  Nařízení komise (EU) č. 1178/2011. Obsahem jsou: Sekundární přehledový radar (SSR). Zařízení pro měření vzdáleností (DME). Princip a realizace doporučení FANS (RNAV; RNP; PBN). Automatické navigační systémy (FMS). Elektronické indikátory horizontální situace (EFIS; EHSI). Družicová navigační zařízení (GNSS). ADS/ADS-B. Multilaterace.

 

 

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky pro udělení zápočtu:
- 100% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace zápočtu z předmětu ERN a ústní závěrečné zkoušky z celého rozsahu předmětů radionavigace (DRN + ERN) se řídí pravidly ETCS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičeních. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konzultacemi s vyučujícím, nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod - opakování obsahu první části (Radionavigace I/DRN), navázání na další témata.                                          2. SSR - princip činnosti, módy, kódy, druhy SSR, SSRmS.  3. DME (účel, použití, vlastnosti, režimy činnosti).              4. RNAV - systém prostorové navigace.                                5. EFIS (struktura zařízení, CDU, symbolika, zobrazení navigační situace).                                                                    6. Obecně: GNSS (GPS, GLONASS, Galileo - účel, použití, možnosti v letecké navigaci).                                                  7. GPS - princip činnosti, signály, kódy a služby.                    8. GPS - modernizace (ABAS, GBAS, SBAS; porovnání s GLONASS a Galileo).                                                                9. WAAS - princip činnosti;  (Evropa - EGNOS).                10.LAAS - princip činnosti, možnosti realizace.                11.PSS (MLAT) - využití v letecké navigaci.              12.ADS/ADS-B.  Přehled druhů otázek testu ATPL(A).        13.Rezerva - příprava zápočtu.

    Cvičení

1. Opakování obsahu předmětu DRN a navázání na další témata - typické příklady.
2. SSR -  princip činnosti; dotazy a odpovědi A, C.                3. SSRmS - dotazy a odpovědi; zachycení a sledování cílů (ACP, RCP).                                                                                4. DME - využití v letecké navigaci; systémy DME/DME.
5. Příklady plánování trati v systému navigace RNAV.
6. FMS/EFIS/EHSI - struktura, druhy zobrazení, použití.
7. Struktura, funkce a využití GNSS.                                        8. GPS, GLONASS, Galileo.
9. Modernizace GNSS - způsoby zvyšování integrity (ABAS, GBAS, SBAS).  
10.LAAS a WAAS - pricip činnosti, druhy, využití v LN. 11.ADS/ADS-B - struktura, cíle, přínosy, využití.            12.Druhy a typy otázek letecké radionavigace, předpokládaných pro kvalifikační testy na ÚCL (obecně;  příklady). 
13. Seminář; konzultace k předmětům DRN a ERN - příprava na zápočet a zkoušku.

Literatura - základní:
1. CAE Radionavigation, Oxford Aviation Academy, Oxford 2020.
2. Vosecký, S.: Radionavigace - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů podle předpisu JAR-FCL-1 (062 00), akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006
3. Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
4. .
5. JAA ATPL,  062 Radionavigation, Theoretical Knowledge Manual, Oxford, 2006
6. Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013.
7. Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011
8. .
9. .
10. KAYTON, M., FRIED, W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, ISBN 0 – 471 – 54795 – 6, New York 1996
11. KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009
Literatura - doporučená:
1. L. Kulčák a kol.: Zabezpečovací letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999
2. K. Přibyl, D. Kevický: Letecká navigace, NADAS, 1980.
3. S. Vosecký a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení, VA v Brně, 1988.
4. GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 6 Povinný 1 3 Z