Bakalářský projekt (B-PRP) (FSI-FDL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je konzultační pomoc a vedení studentů tak, aby bylo vytvářeno tvůrčí prostředí a předpoklady k úspěšnému zpracování a splnění termínu odevzdání bakalářské práce.
Výstupy studia a kompetence:
V průběhu diplomového projektu získá student první zkušenosti nutné pro úspěšné zvládnutí vlastní samostatné tvůrčí práce na zadaném problému.
Prerekvizity:
Předpokládají se odborné znalosti získané během předchozího oborového studia, které se tématicky vztahují k zadané bakalářské práci.

Vazby k jiným předmětům:
povinná korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů ve všech etapách zpracovávání bakalářské práce. Napomáhá studentovi při zpracování plánu práce, při rešeršních pracích, vyhledávání podkladů a studiu odborné literatury. Garant předmětu koordinuje práce, sleduje plnění termínů. Za odborné vedení prací jsou odpovědni jednotliví vedoucí bakalářských prací.
Metody vyučování:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce na bakalářské práci, kterou kontroluje a dokládá vedoucí bakalářské práce a v neposlední řadě včasné odevzdání hotové bakalářské práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka, resp. postup prací je průběžně kontrolován vedoucím bakalářské práce, který ukládá studentům termíny kontrolovaných etap. Neúčast na plánované výuce se fyzicky nenahrazuje. Zadané úkoly student plní samostatně v jiném termínu, dle svých možností.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bakalářské práce  13 × 6 hod. povinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bakalářské práce Náplň výuky je individuální a je určena tématem zadání bakalářské práce a určuje ji vedoucí bakalářské práce.
    Cvičení s počítačovou podporou Cosworth Electronics Ltd
Literatura - základní:
1. Základní literatura je dána v zadání bakalářské práce.
Literatura - doporučená:
1. Literatura je stanovena v zadání bakalářské práce.
2. Literature is specified in the assignment of thesis .
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 10 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- 10 Povinný 1 3 L