Seminář k bakalářské práci (B-PRP) (FSI-FEL-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je naučit studenty připravit si své vystoupení, poučit se z kritických připomínek, které vyplynou z veřejné diskuze nad řešenými problémy.
Výstupy studia a kompetence:
V průběhu semináře získá student dobrou průpravu a zkušenosti, které poslouží k dokonalejší přípravě vlastní obhajoby bakalářské práce při SZZ.
Prerekvizity:
Předpokládají se odborné znalosti získané během studia, týkající se témat bakalářských prácí.
Obsah předmětu (anotace):
Diplomový seminář slouží k vzájemné informovanosti o společných otázkách zpracovávání bakalářských prací. Studenti se učí vystupovat před širším kolektivem posluchačů, prezentovat a obhajovat výsledky svých prací v odborných rozpravách.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost a aktivní účast v diskuzích na seminářích. Vystoupení studentů se hodnotí průběžně, ihned po prezentaci výsledků svých dílčích prací.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na seminářích je povinná. Nicméně omluvená nepřítomnost na seminářích se fyzicky nenahrazuje. Student má za povinnost seznámit se s obsahem zameškaného semináře.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1.-13.týden: Na každém semináři, dle garantem stanoveného programu semináře, podávají pověření studenti referáty o postupu řešení svých bakalářských prací.
Literatura - základní:
1. Koncepty a rukopisy rozpracovaných bakalářských prací.
Literatura - doporučená:
1. Literatura doporučená v zadání bakalářské práce.
2. Literature is specified in the assignment of the thesis.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STI-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 3 Volitelný 1 1 L