Plánování a provedení letu (FSI-FLP)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem je seznámit studenty se základy problematiky plánování a provedení letu s letouny třídy výkonnosti B, A, a to za VFR a především za IFR. Naučit studenty prakticky využívat teoretických poznatků z tohoto předmětu v pilotním výcviku a následně v praxi. Připravit studenty k vykonání teoretických zkoušek pro získání ATPL(A).

Výstupy studia a kompetence:

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti plánování a provedení letu potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity:

Znalost matematiky, geometrie a fyziky v rozsahu učiva pro střední školy.

Obsah předmětu (anotace):

Rozebírají se základy plánování a provedení letu za VFR a především za IFR. V průběhu kursu se studenti seznámí s postupy určení hmotnosti letounu, jeho vyvážení, s přípravou dokumentace pro provedení letu, s výkony letounu ve všech fázích letu, s prací s letovými příručkami a se všemi aspekty provedení letu včetně řešení mimořádných situací.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení:

Přednášky a cvičení jsou v této formě studia povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolována zápisem do třídní knihy (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných úkolů a témat k samostatnému zpracování, které je nutné předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 4 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Hmotnost a vyvážení letounů, terminologie, těžiště a jeho poloha, SAT, limity.

 2. Zatížení, náklad. Názvosloví, kontrola hmotnosti letounů, postupy vážení, dokumentace.

 3. Určení polohy těžiště letounů, centráž, limity centráže dle letových příruček.

 4. Vliv polohy těžiště na výkonnost letounu, Weight+Balance Sheet, důsledky přetížení.

 5. Výkonnost letounů třídy výkonnosti B, charakteristické rychlosti, letové příručky.

 6. Výkonnost letounů třídy výkonnosti A, charakteristické rychlosti, vzlet, délka přerušeného vzletu, vyvážená délka vzletu, segmenty stoupání.

 7. Výkonnost letounů třídy výkonnosti A, cestovní let, klesání, přiblížení na přistání, přistání, plánování letu z hlediska doby letu a vytrvalosti, ETOPS.

 8. Pravidla plánování letu za VFR a IFR, podklady a zdroje informací potřebných k plánování a provedení letu, plán paliva.

 9. Plánování letu za IFR, práce s mapovými podklady, příprava podkladů pro provedení letu.

 10. Postup při plánování letu za IFR do konkrétní destinace, využití aktuálních meteorologických a provozních informací, zpracování podkladů pro provedení letu.

 11. Letový plán ATC ICAO, druhy letových plánů, monitorování letu, spolupráce posádky letounu s ATC.

 12. Minimalizace vlivu letecké dopravy na životní prostředí, postupy a opatření, perspektivy dalšího vývoje.

 13. Provozní postupy z pohledu ekonomiky a efektivnosti letecké dopravy, vývojové trendy.

    Cvičení

 1. Terminologie ve vztahu o obsahu předmětu, praktická práce s literaturou a podklady.

 2. Hmotnost a zatížení, práce s letovými příručkami konkrétních letounů.

 3. Určení polohy těžiště konkrétních letounů, práce s letovými příručkami.

 4. Práce s letovými příručkami konkrétních letounů ve vztahu k hmotnosti, polohy těžiště, určení výkonnosti letounu.

 5. Příprava letu letounem třídy výkonnosti B s ohledem na hmotnost a provozní podmínky.

 6. Příprava letu letounem třídy výkonnosti A s ohledem na hmotnost a provozní podmínky.

 7. Práce s AIP, zjištění publikovaných parametrů letiště včetně postupů.

 8. Práce s podklady při plánování letu za VFR a IFR.

 9. Práce s podklady při plánování letu za IFR s důrazem na práci s mapovými podklady.

 10. Práce s navigačním a plánovacím SW při plánování letu.

 11. Naplánování letu za IFR s konkrétním letounem po konkrétní trati, vyplnění a podání letového plánu.

 12. Simulace provedení naplánovaného letu, aplikace opatření pro omezení negativního vlivu na životní prostředí.

 13. Zápočtová práce, zápočet.

Literatura - základní:
3. Jeppesen. EASA ATPL Training: Mass & Balance. Neu-Isenburg: Jeppesen GmbH., 2014. ISBN 9780884876014.
4. CHMELÍK, Jakub. Hmotnost a vyvážení (031 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4438-9.
5. DANĚK, V.: Výkonnost (032). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4446-X.
Literatura - doporučená:
6. DANĚK, V, FIĽAKOVSKÝ, K.. Základy letu (081 00): učební texty dle předpisu JAR-FCL 1. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 314 s. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4449-4.
7. KELLER, Ladislav a Jindřich KOCÁB. Učebnice pilota: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Vyd. 2. Cheb: Svět křídel, 2006. ISBN 80-852-8089-2.
8. KENNY, created and compiled by James. Navigation: general navigation, flight planning, radio aids. 2nd ed. Oxford: Oxford Aviation Training, 2007. ISBN 978-095-5517-723.
9. SOLDÁN, Vladimír. Letové postupy a provoz letadel. 1. vyd. Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky, 2007, 214 s. ISBN 978-80-239-8595-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 7 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 7 Povinný 1 3 L